Najava objave Programa podrške regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su :

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Planirani datum raspisivanja poziva za financiranje projekata prema Programu je 15. prosinca 2020. godine te će od tog datuma, prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjev za financiranje svojih projektnih prijedloga.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.

Iznos financiranja Ministarstva:

  • Vrijednost financiranja Ministarstva može iznositi najviše do 600.000,00 kuna (slovima: šestotisućakunainulalipa) s PDV-om
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om

Za prihvatljive aktivnosti na Projektu, prihvatljivost troškova koje financira Ministarstvo započinje najranije s 1. siječnjem 2021. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na:

  • trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova (ukupni izravni troškovi koji nastaju na provedbi projekta),
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Više o najavi poziva nalazi se na službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te u dokumentima ovog članka.