Javna nabava

 

 

Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na točnost danih podataka, dajem sljedeću

 

IZJAVU

O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Ja, Alen Višnjić iz Preloga, Dragutina Domjanića 4b, OIB: 83028951033, izjavljujem da kao čelnik tijela – direktor poduzeća Međimurska energetska agencija – MENEA d.o.o.:

 

·         NE OBAVLJAM upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom subjektu, niti takve upravljačke poslove obavljaju osobe koje su sa mnom povezane;

·         NISAM vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu niti jednog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %, kao niti osobe koje su sa mnom povezane.

 

Povezane osobe temeljem članka 77. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) mogu biti bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik.

 

direktor:

Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf.

 

 

Dostaviti:

1. Internet stranica www.menea.hr za objavu

2. Arhiva