____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Analiza strateških i planskih dokumenata vezanih u energiju i klimu s načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom

Projektni partneri su u okviru aktivnosti 3 – State-of-art analiza najboljih praksi u strateškom planiranju izradili analize strateških i planskih dokumenata vezanih uz energiju i klimu s načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom kako bi utvrdili trenutno stanje, ali i način na koji države projektnih partnera sudjeluju u provedbi nacionalne energetske i klimatske politike i kako bi se identificirala područja za napredak prema postizanju europskih energetskih i klimatskih ciljeva. Temeljem izrađenih analiza projektnih partnera, izrađena je Zajednička analiza strateških dokumenata (State-of-art analiza postojećih praksi u održivom energetskom planiranju i upravljanju te ublažavnju klimatskih promjena). Zajednička analiza uz pregled strateških dokumenata i regulativa uključuje i pregled mogućnosti financiranja kao i njihovih rezultata na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području s primjerima energetski obnovljenih javnih zgrada u Međimurskoj županiji i županiji Zala.

Analiza strateških i planskih dokumenata u Hrvatskoj

Analiza strateških i planskih dokumenata u Mađarskoj

Zajednička analiza strateških i planskih dokumenata_SEPlaM-CC

 

2. Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena

Kako bi projektni partneri odabrali 2 jedinice lokalne samouprave (1 u Međimurskoj županiji i 1 u Žuapniji Zala) raspisana su dva javna poziva gdje se jedinice lokalne samouprave zainteresirane za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena mogu prijaviti kako bi se uključile u postupak odabira. Javni pozivi su objavljeni na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Javni poziv u Međimurskoj županiji

Javni poziv u županiji Zala

 

3. Zajednička prekogranična metodologija za strateško planiranje

U sklopu projekta projektni partneri su uz tehničku, stručnu i savjetodavnu pomoć stručnjaka na području strateškog planiranja (Ivan Plačko, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.) izradili Zajedničku prekograničnu metodologiju za strateško planiranje. Zajednička prekogranična metodologija za strateško planiranje se smatra alatom koji će jedinicama lokalne i regionalne samouprave osigurati postavljanje temelja za definiranje i provedbu učinkovitog procesa energetskog i klimatskog planiranja na svom adminsitrativnom području te se može koristiti kao pomoćni materijal tijekom izrade strateških i planskih dokumenata kao i drugih relevantnih strategija i programa provedbe na svom administrativnom području.

Zajednička metodologija za strateško planiranje

 

4. Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju najveći je svjetski pokret gradova i općina usmjeren na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. Danas okuplja više od 9 tisuća jedinica lokalne i regionalne regionalne samouprave u 57 zemalja, koristeći prednosti pokreta koji ujedinjuje brojne dionike širom svijeta te metodološku i tehničku potporu koju pružaju nadležni uredi. Potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju obvezni su izrađivati i donositi Akcijske planove energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP). SECAP je strateški dokument u kojem se na temelju postojećeg stanja u potrošnji energije definiraju mjere energetske učinkovitosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i ublažavanja klimatskih promjena čija implementacija će do 2030. rezultirati smanjenjem emisija CO2 za minimalno 55%. U okviru projekta izrađena su dva SECAP-a, jedan za Grad Lenti u Mađarskoj, a drugi za Grad Mursko Središće u Hrvatskoj.

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Mursko Središće

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Lenti

 

5. Analiza najboljih praksi u energetskoj obnovi, upotrebi obnovljivih izvora energije i ublažavanju klimatskih promjena s pregledom sličnosti i razlika između dviju država

Projektni partneri su u okviru projekta prikupili i analizirali nacionalne i međunarodne primjere najboljih praksi vezanih uz energetsku obnovu zgrada, korištenje obnovljivih izvora energije i ublažavanje klimatskih promjena. Cilj analize najboljih praksi je inspirirati jedinice lokalne i regionalne samouprave i poslužiti kao primjer dobre prakse za provedbu sličnih aktivnosti na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Svaki projektni partner izradio je zasebnu analizu primjera, dok je na razini projekta razvijena zajednička analiza u kojoj je identificirano i detaljno analizirano ukupno 19 primjera najboljih praksi.

Analiza najboljih praksi – MENEA

Analiza primjera najboljih praksi – ZMVA

Zajednička analiza primjera najboljih praksi

 

6. Smjernice za jedinice lokalne i regionalne samouprave vezane uz energetsko i klimatsko planiranje i upravljanje

Projektni partneri su razvili trojezične smjernice za jedinice lokalne i regionalne samouprave čiji je glavni cilj dati upute za izradu energetskih i klimatskih planova i uspostavu kvalitetnog procesa energetskog i klimatskog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Izrađene smjernice su kvalitetan alat koji će pomoći kreatorima politika osigurati da njihovi planovi budu sveobuhvatni, strateški i praktični te da odražavaju jedinstvene energetske potrebe i ekonomske prilike u relevantnom administrativnom području gradova, općina ili županija.

Smjernice za JLRS za potrebe energetskog i klimatskog planiranja_HRV

 

7. Letak projekta

Projektni partneri su izradili službeni letak projekta SEPlaM-CC. Na letku su navedene projektne aktivnosti, glavni ciljevi projekta i rezultati. Osim toga, u let ku su navedene i sve relevantne informacije o projektu, poput popisa projektnih partnera, vrijeme trajanja projekta, iznos odobrenih sredstava za provedbu projekta te poveznica na internetsku stranicu projekta. Letak je važan dio promotivnih materijala koji su nastali u sklopu projekta.

Letak projekta SEPlaM-CC dostupan je na hrvatskom jeziku putem sljedeće poveznice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________