ZATVOREN – JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U JAVNOM SEKTORU (EnU-5/21)

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21) zatvoren je 31. prosinca 2021. godine.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  1. električni bicikli,
  2. turistička vozila na električni pogon,
  3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
  5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu („Narodne novine“ broj 52/21).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 15.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:

  • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
  • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima iz točke III. ovog Poziva, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu sukladno Tablici 1.

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom temeljem provedenog postupka nabave koji može započeti najranije na dan objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Opravdani trošak kupnje vozila ne može iznositi više od srednje vrijednosti troška kupnje vozila iskazanog u informativnim ponudama koje se dostavljaju u sklopu prijave.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ.

Trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu nije opravdan po ovom Pozivu.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda https://prijave.fzoeu.hr. Za rad u sustavu potrebno je izvršiti prijavu putem aktivnog korisničkog računa. Upute za registraciju korisničkog računa dostupne su na mrežnoj stranici Fonda i u dokumentima ovog članka.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Preuzeto sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.