ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020.

Odluka o produženju roka za dostavu dokumentacije postupka Javne nabave – JP OIE zgrade javne namjene 2020 – 26.7.2021.

OBAVIJEST o zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 11.11.2020.  


OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 23.10.2020.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2. srpnja 2020. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. „Za obnovljive izvore energije po ovom pozivu osigurali smo 10 milijuna kuna. Iako je poziv objavljen danas, sa zaprimanjem prijava započinjemo tek od 21. rujna, tako da će prijavitelji imati dovoljno vremena za pripremu planiranih projekata i potrebne dokumentacije“ rekao je direktor Fonda Siniša Kukić.

Pravo na sredstva po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru (trgovačka tijela u vlasništvu države i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.

Novost od ove godine je način prijave. Tako da će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda koji se nalazi na stranicama Fonda. Podaci i dokumenti se mogu početi upisivati i spremati u sustav e-Prijave od 31. kolovoza, dok će 21. rujna od 9:00 sati biti moguće podnijeti prijave kroz sustav.

Sredstva sufinanciranja će se dodjeljivati za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva, dizalicom topline, sunčanim toplinskim pretvaračima te fotonaponskim pretvaračima.

Ovisno o lokaciji, prijavitelji će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 500 tisuća kuna, a sredstva pomoći i subvencije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstva ili do kraja godine.

Ovim programom se potiče korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, koje će tako i vlastitim primjerom ukazati na prednost prelaska na sustave za korištenje obnovljivih izvora energije. Njihovo poticanje osim što će doprinijeti zaštiti okoliša i donijeti niz ušteda, pokrenut će i nove djelatnosti te razvoj novih tehnologija, a time doprinijeti i razvoju gospodarstva. U konačnici, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije utjecat će i na smanjenju ovisnosti o uvoznoj energiji, a dovest će i do otvaranja novih radnih mjesta.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Zgrade u kojima se obavlja javna djelatnost trebaju biti u vlasništvu prijavitelja te zadovoljiti sve uvjete navedene u tekstu Javnog poziva.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza zakonitosti građevine, dokaz vlasništva ili suvlasništva, glavni projekt, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u Javnom pozivu.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost