SEPlaM-CC – Raising capacity of cross-border public institutions in sustainable energy planning and management and climate change mitigation

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. na listi odobrenih projekata nalazi se i projekt SEPlaM-CC – Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u planiranju i upravljanju održivom energijom i ublažavanju klimatskih promjena (Raising capacity of cross-border public institutions in sustainable energy planning and management and climate change mitigation).

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA u projektu sudjeluje kao vodeći partner, a drugi partner na navedenom projektu je Zaklada Županije Zala za promociju poduzeća.

Budući da lokalne i regionalne vlasti imaju glavnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena, glavni cilj ovog projekta upravo je povećanje kapaciteta u prekograničnom javnom sektoru kroz suradnju te razmjenu iskustva, najboljih praksi i znanja na području upravljanja energijom i ublažavanja klimatskih promjena. Jedan od dokumenata koji su važni za učinkovitu provedbu mjera za ublažavanje klimatskih promjena je Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) koji su dužni donositi svi potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Jedna od ključnih aktivnosti koja će biti implementirana u sklopu ovog projekta je izrada navedenog dokumenta za dvije jedinice lokalne samouprave na prekograničnom području. SECAP-om će biti definirane konkretne mjere za ublažavanje klimatskih promjena s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima na administrativnom području odabranih jedinica lokalne samouprave. Nastavno na navedeno može se zaključiti kako je implementacija projektnih aktivnosti usmjerena na poticanje planiranja i provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. te se provodi u razdoblju od 1. srpnja 2020. godine do 28. veljače 2022. godine.

Budžet

Ukupni budžet projekta iznosi 176.075,35 €, od čega budžet MENEA-e iznosi 102.042,35 €, a budžet Zaklade Županije Zala za promociju poduzeća iznosi 74.033,00 €.

Projektni partneri

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA (HR)
Zaklada Županije Zala za promociju poduzeća (HU)

Specifični ciljevi projekta

Analiza trenutnog stanja koja će uključivati financijske mogućnosti i njihove rezultate na prekograničnom području te analiza postojećih strateških dokumenata vezanih uz energiju i klimu
Izrada zajedničke metodologije za strateško planiranje i razvoj SECAP-a
Povećanje kapaciteta i unapređenje prekogranične suradnje kroz organizaciju prekograničnih radionica

Ciljne skupine

Lokalne/regionalne vlasti
Energetske agencije
Javne institucije
Neprofitne organizacije
Mala i srednja poduzeća
Šira javnost

Očekivani rezultati projekta

Analiza financijskih mogućnosti i njihovih rezultata koja uključuje bazu podataka o izvorima financiranja energetske obnove javnih zgrada na prekograničnom području HU-HR te bazu podataka obnovljenih javnih zgrada na projektom obuhvaćenim županijama čija obnova financirana iz prvotno identificiranih izvora financiranja
Analiza postojećih strateških i planskih dokumenata vezanih uz klimu i energiju te njihovo upravljanje
Izrada SECAP-a za dvije identificirane jedinice lokalne vlasti (jedna u Međimurju i jedna u županiji Zala)
Analiza primjera najbolje prakse u energetskoj obnovi zgrada i korištenju obnovljivih izvora energije te ublažavanju klimatskih promjena
Izrada dvojezičnih smjernica za lokalnu i regionalnu vlast s ciljem učinkovitog planiranja i upravljanja energijom i klimatskim promjenama
Organizacija prekograničnih radionica za povećanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti, javnih institucija te građana s ciljem učinkovitog planiranja i upravljanja u sektoru energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena