Projekt CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe

Projekt CEESEU prijavljeni je još 2019. godine na javni poziv programa Obzor 2020 (Horizon 2020) kojim se potiče izgradnja nisko-ugljične, otporne klime budućnosti, odnosno konkretnije sigurna, čista i učinkovita energija. Sam je projekt nastavak drugog projekta koji se provodi također financiran putem programa Horizon 2020, PANEL 2050, a čiji je cilj dati potporu lokalnim vlastima u 11 zemalja središnje i istočne Europe da se počnu kretati prema nisko ugljičnoj zajednici.

Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijski plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ti dokumenti potiču povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova te time pomažu regijama da zadovolje klimatske ciljeve Europske unije.

Kako bi pružila potporu za navedenu aktivnost, MENEA je u projekt uključila i dvije općine s područja Međimurske županije, a radi se o općinama Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu. U sklopu projekta za njih će se izraditi dokumenti SECAP-a te će se edukacijama podići kapaciteti zaposlenika općina kako bi iste mogli uspješno i implementirati.

Specifični ciljevi projekta CEESEU su:

  1. Izrada materijala za treninge i treninzi članova lokalne samouprave za izradu i implementaciju SECAP-a, a uzimajući u obzir specifični kontekst zajednica u središnjoj i istočnoj Europi;
  2. Usmjeravanje lokalne samouprave prema uključivanju dionika te provođenje višerazinske suradnje kod izrade SECAP-a;
  3. Usmjeravanje lokalnih samouprava prema financiranju i implementaciji mjera iz SECAP-a;
  4. Poboljšanje suradnje između lokalne samouprave i EU;
  5. Ponuditi potporu Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors) i drugim akterima u EU kako bi lakše komunicirali i surađivali sa lokalnim samoupravama na izradi i implementaciji SECAP-a.

Provedbom ovog projekta očekuje se ušteda primarne energije od 650 GWh (oko 6% trenutne potrošnje energije u partnerskim lokalnim samoupravama) te povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora od 300 GWh do kraja projekta. Također će se poboljšati kompetencije javnih službenika u lokalnoj samoupravi, utjecati na kvalitetniju izradu lokalnih i regionalnih planskih i strateških dokumenata te će se potaknuti investicije u projekte održive energije.

Na projektu CEESEU surađuje 11 partnera iz 10 zemalja središnje i istočne Europe. Osim hrvatskih partnera, tu su i partneri iz Estonije (koji su i vodeći partner projekta), Austrije, Slovenije, Latvije, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Češke i Njemačke.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.503.550 € od čega je budžet MENEA-e 123.000 €. Provedba projekta traje 36 mjeseci, odnosno od 1. studenog 2020. godine do 31. listopada 2023. godine.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________