JAVNI POZIV za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga – PRIJAVE od 18.10.2022. – ZATVORENod 9:00 sati

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 21. rujna 2022. godine Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

Sufinanciranje je moguće ostvariti za izradu dokumentacije za jednu ili više lokacija.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga koji:

 • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu oni koji:

 • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 eura).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, pri čemu Korisnik može ostvariti sufinanciranje za provedbu Projekta kako slijedi:

 • do 80% opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 400.000,00 kuna (53.089,12 eura) za sve opravdane troškove na svim lokacijama.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacijeglavnog projekta ili druge dokumentacije čija je izrada obvezna sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), nastali kod Korisnika nakon objave Poziva. Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 1. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu,
 2. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
 3. Izjavu prijavitelja (Prilog 2. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe:
  − o korištenju PDV-a u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova kao pretporeza u obračunskom razdoblju,
  − da su osigurana vlastita sredstva za provedbu Projekta,
 4. Važeći dokaz da je građevina izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
 5. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo građevine/zemljišta na lokaciji provedbe Projekta,
 6. U slučaju kada prijavitelj nije vlasnik ili isključivi vlasnik građevine/zemljišta na lokaciji provedbe Projekta, odgovarajući dokument kojim se nedvojbeno može utvrditi da prijavitelj ima pravo provedbe Projekta na građevini/zemljištu na lokaciji provedbe Projekta,
 7. Informativnu ponudu za nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije (zasebna iskazana stavka za svaki dokument i svaku lokaciju) ili Račun/eRačun ukoliko je dokumentacija izrađena.

Više informacija o samom pozivu dostupno je na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.