ZATVOREN – Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) zatvoren je 31. prosinca 2021. godine.


Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. 

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini (Klasa: 024-04/21- 03/2, Urbroj: 563-01/69-21-3) od 14 travnja 2021. godine, te iznosi 28.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14) u udjelu:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe
 • Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju. Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon objave ovog Javnog poziva u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane Korisnike da su sredstva Fonda iskorištena, nakon čega se Javni poziv zatvara.

Zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš po ovom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici:

 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv (JP ZO 4/2021) za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš“ – zahtjev, dostavlja se
 • s navedenom adresom podnositelja zahtjeva
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Više informacija o samom pozivu, obaveznoj dokumentaciji dostupno je u dokumentima ovog natječaja i na službenoj stranici  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.