ZATVOREN – JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

 

Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-02/8, URBROJ: 2109/1-01-21-1) župan Međimurske županije objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima
po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

I. Uvod

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/21-02/8, URBROJ: 2109/1-01-21-1) u daljnjem tekstu: Program.
Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2021. godinu, u razdjelu 004-Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, pozicija A100813 – Programi potpora poduzetnicima u iznosu od 1.000.000,00 kn.

II. Prihvatljivi troškovi

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za:

a. Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
– nabava strojeva/opreme/alata,
– nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava,

b. Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
– izrada prototipa,
– provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

 

III. Uvjeti prijave

Prihvatljivi prijavitelji:
Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br.651/2014 od 17. lipnja 2014. koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

• koji posluju i imaju sjedište na području Međimurske županije
• koji su ulaganje izvršili na području Međimurske županije
• imaju registriranu gospodarsku djelatnost (osnovna/glavna djelatnost prema NKD 2007.) u sektorima koji su prihvatljivi – definirani su Programom potpora čl. 4. Prihvatljivi sektori
• potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o uplati – dokazuje se preslikom računa i preslikom izvoda kojim se dokazuje izvršeno plaćanje
• nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava – dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave
• čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
• u skladu su s odredbama potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br.1407/20103 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
• koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
• čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25 %) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
• imaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva
• poduzetnici koji imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 1. 1. 2021. godine, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva i elektroničkim zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Prihvatljivi prijavitelji, aktivnosti i sektori:
• definirani su Programom potpora koji je sastavni prilog ovog javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
• a) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti odnosi se na troškove nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, nove računalne opreme, računalnih programa i sustava.
• b) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije odnosi se na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini 15.000,00 kn.

Neprihvatljivi troškovi:
• troškovi poreza na dodanu vrijednost koji je povrativ, porezni dug, dug za plaće i doprinose djelatnika,
• troškovi kupnje opreme i/ili usluga od povezanih poduzeća,
• troškovi vlastitog rada (zaposlenika prijavitelja),
• troškovi najma i leasinga,
• troškovi nabave svih vrsta vozila (osim radnih strojeva), uredske opreme, mobilnih uređaja, namještaja, opreme za uređenje poslovnog prostora, te za ostale troškove nespomenute kao prihvatljive.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali od 1. siječnja 2021. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati.

Poduzetnik kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u zadnje dvije godine uzastopno (2019. i 2020.), ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti i projekata iz drugih programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske Unije.

 

IV. Intenzitet potpore

1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti u sljedećim intenzitetima i iznosima:
• mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn

2. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u sljedećim intenzitetima i iznosima:
• mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore do 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn

 

V. Iznos potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđene u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.
Jednom poduzetniku/korisniku može se temeljem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna potpora.

 

VI. Postupak dodjele potpora

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.
Za provedbu Programa potpora osniva se Povjerenstvo za provedbu Programa potpora, čije je osnivanje i rad regulirano Poslovnikom.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava.

Povjerenstvo za provedbu Programa donosi prijedlog dodjele potpora temeljem odredbi i ciljeva Programa potpora i uvjeta iz Javnog poziva. Odluku o dodjeli potpora donosi župan.

Potpore dodijeljene temeljem Odluke imaju narav potpore male vrijednosti. Potpora se smatra dodijeljenom s datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore poduzetniku.

Korisnik potpore dužan je omogućiti Međimurskoj županiji kontrolu namjenskog korištenja dobivene potpore.

 

VII. Način isplate potpora

Po donošenju Odluke o dodjeli potpore od strane Povjerenstva, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam dostavlja Odluku podnositelju prijave pisanim putem.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore temeljem Odluke Povjerenstva za provedbu Programa potpora u roku definiranom predmetnom Odlukom.

 

VIII. Trajanje poziva i roka za dostavu prijave

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 1. 9. 2021. do 30. 9. 2021. godine.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva, a sredstva se dodjeljuju do utroška sredstava.

Nepotpune, nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati, o čemu će podnositelj biti obaviješten, te na iste nema prava žalbe.

 

IX. Mjesto i način dostave prijave

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i obrazloženja ukoliko smatra potrebnim.

Prijave se mogu dostaviti poštom, preporučeno na adresu:
Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2
40 000 Čakovec

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec, isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – 2021”.

 

X. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu

Sadržaj potpune prijave čine:

1. Ispunjen obrazac prijave
2. Ispunjen obrazac Skupne izjave
3. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti (trebaju ispuniti i podnositelji prijave koji nisu korisnici državne potpore)
4. Ispunjen obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva
5. Preslika registracije (izvadak iz sudskog registra, izvadak iz obrtnog registra ili rješenje za obrtnike)
6. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) za trgovačka društva, izvadak iz obrtnog registra za obrte
7. Potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
8. Potvrda Porezne uprave za sva povezana i partnerska poduzeća Podnositelja kojom se potvrđuje da ista nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
9. Dokaz o ulaganju:
a) preslika računa koja glasi na prijavitelja
b) preslika izvoda transakcijskog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (s označenim stavkama za koje se traži potpora)
10. Izvještaj o izvršenim uslugama (u slučaju traženja potpore za izvršene usluge navedene pod b.) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije)
11. Dokaz da podnositelj zahtjeva ima zaposlenu najmanje jednu osobu (1) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 1. 1. 2021. godine, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO – ERPS potvrda). Dovoljno je dostaviti dokumentaciju za samo jednog zaposlenog.

Sve Izjave moraju biti ovjerene od strane podnositelja prijave (potpis i pečat).

Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljivi dokaz o namjenskom trošenju sredstava.
Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, ugovor o operativnom leasingu, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Potpora se ne može ostvariti na temelju priloženog sklopljenog Ugovora o kupnji umjesto izdanog računa.
Račun o predujmu ne priznaje se kao dokaz o kupnji.

 

XI. Informacije

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem elektronske pošte na adresi gospodarstvo@medjimurska.zupanija.hr, ili na telefon: 040/374-238.

 

XII. Prilozi

Prilozi ovog javnog poziva su:
Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
Obrazac prijave
Obrazac Skupne izjave
Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva
Izvještaj o izvršenim uslugama (samo za aktivnost b.) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije)

ŽUPAN
Matija Posavec mag.ing.

Prilozi se nalaze s desne strane ove objave, u sekciji “Dokumenti”.

Preuzeto sa službene stranice Međimurske županije.


Aktivnost “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” dio je projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.