Sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama u vlasništvu Međimurske županije ili zgradama koje su u vlasništvu institucija kojima je županija osnivač

Međimurska energetska agencija d.o.o. u sklopu svojih aktivnosti kontinuirano prati sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama u vlasništvu Međimurske županije, odnosno u zgradama koje su u vlasništvu ustanova ili poduzeća kojima je Međimurska županija osnivač. Obveza sustavnog gospodarenja energijom proizlati iz Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15) te Nacionalnim planovima energetske učinkovitosti.

Sustavno gospodarenje energijom je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske učinkovitosti te održivo gospodarenje resursima u javnom sektoru. Glavni koraci sustavnog gospodarenja energijom (u daljnjem tekstu: SGE) su: utvrditi potrošnju energenata i vode, utvrditi mjesto, način i količinu potrošnje u zgradama ili dijelovima zgrada javnog sektora te javne rasvjete, smanjiti potrošnju energije i vode te novčanih izdataka za energiju i vodu i smanjiti štetni utjecaj na okoliš kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje novčanih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije.

U sklopu SGE-a Međimurska energetska agencija d.o.o. kontrolira i prati unos podataka u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (u daljnjem tekstu: ISGE) za 128 javnih objekata/zgrada u vlasništvu Međimurske županije pri čemu za neke objekte i sama unosi podatke na mjesečnoj razini. Podaci koji se unose posebice se odnose na potrošnju i troškove za energente (električna energija, prirodni plin, itd.) i vodu, ali tu postoji i čitav niz drugih podataka o pojedinom objektu, a koji služe za izradu godišnjih izvješća koje Međimurska županija mora do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14). Navedena izvješća generiraju se uz pomoć ISGE-a. Preduvjet je da za cijelu prethodnu godinu budu uneseni relevantni podaci za pojedini objekt.

Kako je riječ o velikom broju objekata, MENEA koordinira sve aktivnosti, prati unos podataka, vrši kontrolu unosa, pruža stručnu tehničku pomoć imenovanim osobama u institucijama koje unose podatke, educira osoblje institucija te vrši izradu godišnjih izvješća. S relevantnim podacima moguće je napraviti i interne analize objekata te odrediti prioritetne objekte za energetsku obnovu koji se kasnije prijavljuju na dostupne izvore sufinanciranja.