Izrada strateških i planskih dokumenata energetske učinkovitosti za Međimursku županiju

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) Međimurska županija obvezna je donositi određene planske dokumente za poboljšanje energetske učinkovitosti na administrativnom području županije i to akcijski plan energetske učinkovitosti te godišnji plan energetske učinkovitosti. Sukladno tome, Međimurska županija imenovala je Međimursku energetsku agenciju d.o.o. kao ovlaštenu osobu za izradu navedenih dokumenata.

Akcijski plan energetske učinkovitosti je planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje te mora biti usklađen s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, a njime se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada. Izrada prvog Akcijskog plana za Međimursku županiju za razdoblje od 2017. do 2019. godine započela je 2015. godine te je dokument izrađen u ožujku 2017. godine nakon čega je Županijska skupština kao Predstavničko tijelo Međimurske županije isti donijela u travnju 2017. godine. Sljedeći akcijski plan energetske učinkovitosti bit će izrađen za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

Akcijski plan sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske, izračun planiranih ušteda energije u skladu s pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, način praćenja izvršenja plana i izvještavanja te način financiranja plana.

Godišnjim akcijskim planom energetske učinkovitosti se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti i Akcijskim planom energetske učinkovitosti. Mjere utvrđene godišnjim planovima ovlaštena osoba Međimurske županije dužna je unositi u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) preko kojeg se prati implementacija istih, kao i uštede ostvarene implementacijom. Međimurska županija obvezna je donijeti godišnje planove energetske učinkovitosti do kraja svake tekuće godine za iduću godinu. Izradu godišnjih planova energetske učinkovitosti Međimurska energetska agencija d.o.o. za Međimursku županiju provodi još od 2014. godine te će nastaviti i u narednom razdoblju. Tako će do kraja 2018. godine izraditi Godišnji plan energetske učinkovitosti Međimurske županije za 2019. godinu.

Godišnji plan sadrži analizu ostvarenja ciljeva određenih Akcijskim planom, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske, izračun planiranih ušteda energije u skladu s pravilnikom iz članka 22. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), način praćenja izvršenja plana te način financiranja plana.