Izrada akcijskih planova održivog energetskog razvoja (SEAP) i klimatskih promjena (SECAP)

Na području Međimurske županije Gradovi Čakovec i Prelog pristupili su Sporazumu gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors), inicijativi Europske komisije čiji je osnovni cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova na području Međimurske županije. U skladu s preuzetim obvezama ovih gradova pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, Međimurska energetska agencija je izradila akcijske planove održivog energetskog razvoja (engl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP). Izradom akcijskih planova gradske uprave Grada Čakovca i Grada Preloga su se po uzoru na ostale gradske uprave odgovorno opredijelile za energetski održiv razvitak grada na načelima energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije.

Akcijski plan energetski održivog razvoja je temeljni dokument koji, na bazi prikupljenih podataka o zatečenom energetskom stanju, identificira te daje precizne i jasne smjernice za provedbu projekata energetskih ušteda, za primjenu mjera energetske učinkovitosti te za korištenje obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koje će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. Akcijski plan energetski održivog razvitka sastoji od analize potrošnje energije na administrativnom području grada, izrade Referentnog inventara emisija CO2 (engl. Baseline Emision Inventory – BEI) te prijedloga mjera za smanjenje emisija CO2. Analiza potrošnje ima za cilj pokazati postojeće stanje u glavnim sektorima potrošnje energije: sektor zgradarstva, prometa i javne rasvjete, dok Referentni inventar emisija CO2 prikazuje emisije CO2 za sektore obuhvaćene analizom energetske potrošnje. Akcijski plan se izrađuje sukladno Priručniku za izradu akcijskog plana energetski održivog razvoja grada kojim je Europska komisija propisala metodologiju i način izrade istog u cilju uspoređivanja postignutih rezultata između europskih gradova.

U fazi implementacije pojedinih Akcijskih planova, gradovi Čakovec i Prelog će Europskoj komisiji podnositi periodična izvješća o implementaciji i napretku u ostvarivanju zadanih ciljeva za što je razvijen i poseban obrazac za izvještavanje.

Nadalje, u listopadu 2015. g., nakon postupka konzultacija o budućnosti Sporazuma gradonačelnika, Europska komisija pokrenula je integrirani Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, koji nadilazi ciljeve postavljene za 2020. g. Potpisnici navedenog Sporazuma obvezuju se da će smanjiti emisije CO2 (i po mogućnosti drugih stakleničkih plinova) i usvojiti zajednički pristup za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Kao posljedica, stvorena je nova, unaprijeđena inačica akcijskog plana održivog energetskog razvoja, tj. akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Navedeni plan zadržava iste procedure koje su sadržane u akcijskom planu održivog energetskog razvoja, ali se razlikuje u sljedećem:

Cilj: definiranje radnji koje omogućavaju smanjenje emisije CO2 za najmanje 40%;
Vremenski okvir:  cilj smanjenja od 40% do 2030. g.;
Vrijeme razvoja: mora se predati u roku od dvije godine od pristupanja Sporazumu gradonačelnika.

Treba spomenuti da postojeće radnje iz akcijskog plana energetski održivog razvoja s novim ciljevima smanjenja postaju „mitigacijske mjere“ akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena. Uz gore navedene razlike, Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju zahtijeva od članova procjenu rizika i ranjivosti za učinke klimatskih promjena kako bi se naglasile jake i slabe strane određenog područja. To treba učiniti kako bi se odredila priroda i raspon rizika analizirajući potencijalne opasnosti i procjenjujući ranjivost koja bi mogla predstavljati potencijalnu prijetnju ili štetu za ljude, imovinu, troškove života i okoliš o kojem ovise. To će omogućiti definiranje odgovarajućih strategija prilagodbe koje će se prenijeti u radnje akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena i doprinijeti poboljšanju otpornosti područja.

Sukladno navedenom, Međimurska energetska agencija d.o.o. je započela s izradom Akcijskog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena za Grad Čakovec i planira izraditi navedeni dokument do kraja 2018. godine.