Objavljen Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Uz javni poziv objavljen je i popis energetskih certifikatora koje se može kontaktirati kako bi se započelo s procesom prijave.

Fond sufinancira sljedeće:

A. Mjere energetske učinkovitosti

 • zamjena vanjske stolarije  (koeficijenta prolaska topline ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za kontinentalnu Hrvatsku te ≤1,6 za komplet i ≤1,1 za staklo za primorsku Hrvatsku);
 • povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice na koeficijent prolaska topline U(W/m2K): ≤0,20 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,25 za primorsku Hrvatsku) za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru  (podrumu, garaži); 0,25 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,40 za primorsku Hrvatsku) za vanjski zid grijanog prostora; ≤0,25 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,45 za primorsku Hrvatsku) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora;
 • ugradnja novog sustava s plinskim kondenzacijskim kotlom za povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja

Moguće je ostvariti sufinanciranje jedne, dvije ili sve tri mjere energetske učinkovitosti.

B. Korištenje obnovljivih izvora energije

 • ugradnja sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektori) za grijanje potrošne vode ili potrošne vode i prostora stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%
 • ugradnja sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%,
 • ugradnja sustava s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz GWP≤ 2150.
 • ugradnja sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, u samostalnom ili mrežnom radu

Moguće je ostvariti sufinanciranje jedne mjere obnovljivih izvora energije.

Napomena: Izvođači su dužni korisniku odobriti jamstveni rok za radove najmanje 2 godine!
Fond1
Fond projekte sufinancira s 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Područja posebne državne skrbi, prva skupina otoka i zaštićeni dijelovi prirode od Fonda mogu dobiti 80% odnosno maksimalno 168.000 kuna, brdsko planinska područja te druga skupina otoka 60% odnosno do 126.000 kuna, a ostali 40% opravdanih troškova projekta tj. maksimalno 84.000 kuna po kući.
fond2
Ako je kuća postojeća, legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m2 bruto podne površine i korisnik u njoj ima prebivalište, upućuje se zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora koja se nalazi na Internetskim stranicama Fonda*.

Certifikatori s popisa pristali su na uvjete sudjelovanja u Programu te njihov trošak u potpunosti snosi Fond. Naknada certifikatoru ovisi o građevinskoj bruto površini obiteljske kuće pa za kuće do 200 m2 iznosi 2.000 kn, između 200 i 400 m2 2.500 kn, a  između 400 i 600 m2 3.000 kn.

Fond3
Odabrani certifikator prema Javnom pozivu Fonda mora:

 • izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg će procijeniti prihvatljivosti kuće za sufinanciranje te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete (površina, broj stambenih jedinica i namjena kuće te prebivalište, vlasništvo i legalnost kuće). Ako kuća ne zadovoljava propisane uvjete, prvi pregled se ni ne izrađuje se niti certifikator ostvaruje pravo na naknadu Fonda.
 • Ako kuća zadovoljava uvjete, certifikator izrađuje prvi energetski pregled te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju prijave, pri čemu i provjerava usklađenost ponude izvođača radova s preporukama iz energetskog pregleda. U slučaju kada kuća već ima certifikat i izvješće o energetskom pregledu, certifikator je dužan provjeriti sukladnost izvješća s postojećim stanjem kuće, te, ako je sukladno, nije dužan izraditi izvješće o prvom energetskom pregledu.
 • Odustane li građanin od projekta, nakon provedenog prvog energetskog pregleda i podnošenja prijave, dužan je certifikatoru platiti 50% propisane naknade.
 • Nakon završene energetske obnove obiteljske kuće, odabrani certifikator izrađuje  završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju zahtjeva za isplatu sredstava Fonda.
 • Na zahtjev Fonda, dužan je dostaviti izvješća o energetskim pregledima i certifikate, a u skladu s propisima svaki izrađeni završni pregled i certifikat dostavlja i u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
* Prvi i završni energetski pregled te energetski certifikat obiteljske kuće nisu potrebni ako se postavlja samo sustav s fotonaponskim pretvaračima. Za obiteljske kuće koje nakon primjene mjera energetske obnove prelaze iz zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom u zgrade sa složenim tehničkim sustavom, prvi energetski pregled može izraditi samo ovlaštena pravna osoba s potpisane sve tri struke.
Dakle, građani za prijavu prvo kontaktiraju certifikatora, a zatim traže i ponudu izvođača radova, nakon čega svu potrebnu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom dostavljaju u Fond.
Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Prijavni obrazac (dostupan na www.fzoeu.hr; potrebno ga poslati u fizičkom i elektroničkom obliku);
 • Uvjerenje o prebivalištu na adresi kuće na kojoj se provode mjere ili obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja;
 • Jedan od dokaza zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće, u preslici*: a) Akt za građenje (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, građevna dozvola, lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje, građevna dozvola za jednostavne građevine, rješenje o uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje) ili b) Akt za uporabu (uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, dozvola za upotrebu, uporabna dozvola za određene građevine: Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007., Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968., Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu, ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, Uporabna dozvola za građevinu kupljenu u svrhu stambenog zbrinjavanja, Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen, akt za uporabu građevine u smislu članka 174. stavka 1. i 2. Zakona o gradnji, izdan odnosno pribavljen na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13)) ili c) Akt za ozakonjenje (legalizaciju): Rješenje o izvedenom stanju (izdano temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13) ili Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i  Potvrda izvedenog stanja ili d) Akt ili dokument kojim se nezakonito izrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom: uvjerenje katastarskog ureda, središnjeg ureda Državne geodetske uprave ili upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15.2.1968. ili dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ili Ministarstva kulture (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo) (za zgrade izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća) ili potvrda da je akt za građenje uništen ili nedostupan (za zgrade za koje je isti uništen ili nedostupan) ili potvrda Agencije za promet nekretninama (APN-a) da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja (za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja) [*Mjera povećanja toplinske zaštite ovojnice može se  provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. 6. 2011. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.];
 • Izjave vlasnika ili svih suvlasnika: da kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz legalnosti; da su svi suvlasnici suglasni za provođenje projekta; je li kuća nepokretno kulturno dobro. Ako jest, obvezna je Suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda.;
 • Zemljišno-knjižni izvadak čestice na kojoj se kuća nalazi, ne stariji od 30 dana kojim se dokazuje da je podnositelj knjižni vlasnik/suvlasnik (ako se brojevi čestica u ZK izvatku i dokazu zakonitosti kuće razlikuju, treba dostaviti uvjerenje/potvrdu  nadležnog  ureda za katastar o identifikaciji čestica) ili dokumenti kojima se dokazuje pravni slijed kojim je stekao vanknjižno vlasništvo/suvlasništvo nad istom;
 • Detaljna ponuda dobavljača opreme i izvođača radova ili, isključivo za fotonapon, glavni projekt ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera s troškovnikom opreme, radova i usluga u tiskanom i elektroničkom obliku;
 • Izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće.
Nakon prijave:

 • Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, te se u roku 45 dana donosi Odluka o odabiru korisnika i Ugovor o sufinanciranju koji Fond prosljeđuje korisniku;
 • Korisnik u roku 15 dana dostavlja potpisani ugovor te ima rok od 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda da završi projekt;
 • Nakon provedenih radova, odabrani certifikator izrađuje završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat kuće, a korisnik Fondu upućuje Zahtjev za isplatu sredstava te prilaže certifikat i svu ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom;
 • U roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvođača radova odnosno na račun korisnika, ako je dostavio dokaz da je podmirio sve opravdane troškove izvedenih radova.

Potpuna dokumentacija za isplatu donacije mora se poslati u roku od 15 dana od datuma izrade izvještaja o završnom energetskom pregledu i energetskog certifikata i/ili Završnog izvješća nadzornog inženjera (za fotonapon).

 • Zahtjev za isplatu donacije
 • Izvješće certifikatora o završnom energetskom pregledu (nije potrebno za fotonapon)
 • Energetski certifikat (nije potrebno za fotonapon)
 • Račun ili Ugovor o djelu certifikatora (ovisno je li pravna ili fizička osoba; nije potrebno za fotonapon)
 • Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građanina na Fond obveze plaćanja certifikatoru (nalazi se u prijavnom obrascu)
 • Izvješće o ostvarenim učincima projekta (nalazi se u prijavnom obrascu)
 • Završno izvješće nadzornog inženjera, isključivo za fotonapon
 • Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima (nalazi se u prijavnom obrascu) – za radove najmanje 2 godine i za opremu na rokove ne kraće od rokova dobavljača opreme
 • Račun izvođača radova (isključivo jedan račun za pojedinu mjeru ili jedan račun za više mjera) s detaljnim troškovnikom opreme i radova
 • Ugovori o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građanina na Fond obveze plaćanja dobavljačima opreme i radova (nalazi se u prijavnom obrascu) na iznos ugovorenog udjela Fonda u opravdanim troškovima izvedenih radova ili na razliku tog udjela i preplaćenih sredstava građanina za iste, ako građanin Fondu dostavi dokaz o preplati. Fond će preplaćena sredstva građanina isplatiti na račun građanina. Ugovor o cesiji ne sklapa se ako građanin dostavi Fondu dokaz da je izvođaču/ima platio sve opravdane troškove izvedenih radova te će Fond svoj udio u istima isplatiti na račun građanina.

Sva natječajna dokumentacija dostupna je i u dokumentima nakon ovog članka