Novi javni pozivi FZOEU za sufinanciranje nabave hibridnih i električna vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 23. rujna 2015. godine dva nova javna poziva za sufinanciranje kupnje hibridnih i električnih vozila. Prvi javni poziv namijenjen je za neposredno sufinanciranje kupnje električnih i hibridnih vozila L1, L3, L6, L7, M1, N1 kategorija građanima dodjelom donacije, dok je drugi javni poziv namijenjen za neposredno sufinanciranje kupnje električnih i hibridnih vozila (kategorija L1, L3, L6, L7, M1, N1) trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) dodjelom subvencija.

Sredstva Fonda po ovim javnim pozivima dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu javnog poziva. Iznos dodijeljenih sredstava kod oba javna poziva ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova.

Svu natječajnu dokumentaciju kao i same javne pozive možete naći na internet stranicama Fonda te u dokumentima ispod ovog članka.