MGIPU objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • – izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • – izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • – troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 • – nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge    komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Iznos sufinanciranja Ministarstva:
Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 400.000,00 kuna (slovima: četiristotisućakuna) s PDV-om.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do:

   • * 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
   • * 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
   • * 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
   • * 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
   • * 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
   • * 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine;

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na Obrascu prijave, na adresu e-pošte: sufinanciranje@mgipu.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
 2. isti Obrazac u elektroničkom obliku (excel),
 3. presliku dijela proračuna JLS s označenom stavkom vlastitog udjela sufinanciranja ili Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe,
 4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe.

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva, odnosno do 7. ožujka 2020. godine.

Postupak odabira projekata: pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva.

Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Kvalitetu svakog pojedinog projekta ocijeniti će Povjerenstvo za odabir projekata koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijet će Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2020. godini.

Listu odabranih projekata Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici https://mgipu.gov.hr.

S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se Ministarstvu na e-adresu: sufinanciranje@mgipu.hr ili na telefon: 01/3782-147.

Tekst preuzet sa službene stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.