ZATVOREN – Javni poziv (ZO-6/2021) – Program i SECAP

Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi zatvoren je 31. prosinca 2021. godine.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 20. srpnja 2021. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program)  ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi, radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), za izradu:

 1. radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program, isti je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikog grada);
 2. radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan – SECAP)
 3. izvješća o njihovoj provedbi.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti JLP(R)S-ovi, odnosno za izradu radnih podloga program samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi:

 • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema Potvrdi porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju i sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za koji se odobravaju sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike i Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
 2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 120.000,00 kn.

Po ovom Javnom pozivu, JLP(R)S može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ili SECAP-a i/ili za izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Prijava po ovom Javnom pozivu sadrži sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev JLP(R)S za sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program, ili b) SECAP-a, i/ili c) Izvješće o provedbi Programa ili SECAP-a:

– ispunjeni Obrazac 1 s općim podacima o JLP(R)S-u, potpisan i ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe JLP(R)S-a,

– informativna ponuda izrađivača za radne podloge za: a) Program, ili b) SECAP-a, i/ili c) Izvješće o provedbi Programa ili SECAP-a,

– dokaz (izjava odgovorne/ovlaštene osobe ili izvod iz proračuna s naznakom odgovarajuće stavke, ovjeren i potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe) o osiguranju vlastitog udjela u troškovima izrade radnih podloga za: a) Program, ili b) SECAP-a, i/ili c) Izvješće o provedbi Programa ili SECAP-a

 • potvrdu porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja JLP(R)S-a, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ovog zahtjeva,
 • potpisanu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 2) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću hoće li se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova koristiti ili ne  koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave poziva na mrežnoj stranici Fonda (23. srpanj 2021. godine), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici:

 • na adresu fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • s naznakom “Javni poziv (JP ZO-6/2021) za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za: a) Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, ili b) Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a – zahtjev, dostavlja se
 • adresa podnositelja zahtjeva
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Više informacija o samom pozivu nalazi se na službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.