JAVNI POZIV za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije

 

Međimurska županija je 15. travnja 2024. godine objavila JAVNI POZIV za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije.

Predmet ovog Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije fizičkim osobama – građanima (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za sufinanciranje sljedećih mjera:

 • M1. Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama
 • M2. Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama
 • M3. Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
 • M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87%
 • M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP < 2270)
 • M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode  i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%
 • M3.4. Fotonaponska   elektrana  za   proizvodnju   električne  energije  za  vlastitu  potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%

Za sufinanciranje su prihvatljivi isključivo izrađeni dokumenti i sustavi obnovljivih izvora energije koji su ugrađeni i pušteni u pogon.

Prijavu je moguće podnijeti za mjeru M1. ili M2. i/ili jednu od mjera iz skupine M3.

Cilj Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije, a sve u skladu s ciljevima Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021.-2030., Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Nultim scenarijem za energetski sektor.

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti Prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • punoljetne su, fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće, koja je predmet prijave na Poziv, na području Međimurske županije prijavljenim najkasnije 30 dana prije nastanka prihvatljivih troškova. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na Prijavitelja, nije obvezan za ostale suvlasnike;
 • objekt za koji je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu ili glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane i/ili na kojem je ugrađen sustav obnovljivih izvora energije nalazi se na području Međimurske županije;
 • posjeduju dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nad objektom;
 • posjeduju odgovarajući akt kojim se dokazuje zakonitost objekta.

Ukupno raspoloživa sredstva Međimurske županije po ovom Pozivu su 100.000,00 EUR, a osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu na proračunskoj stavci Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacije, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje od najviše 1.200,00 EUR i to pojedinačno za mjere:

 • M1. Sufinanciranje izrade energetskog certifikata  i izvješća o energetskom pregledu za obiteljsku kuću – 200,00 EUR ili
 • M2. Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskoj kući – 200,00 EUR .

i/ili

 • M3. Sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to za mjeru:
 • M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87% – 1.000,00 EUR ili
 • M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP ≤ 2270)- 1.000,00 EUR   ili
 • M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70% – 1.000,00 EUR ili
 • M3.4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% – 1.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi po ovom Pozivu su troškovi izrade dokumentacije temeljem mjera M1. i M2. te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme temeljem skupine mjera M3., nastali od 1. 7. 2023. godine.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac s Izjavom prijavitelja i suvlasnika – izjavljuje se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću; ukoliko postoji više suvlasnika obiteljske kuće isti potpisuju svi suvlasnici obiteljske kuće koja je predmet prijave na Poziv (Prilog 2. Poziva) – obavezno za sve mjere;
 2. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu Prijavitelja – obavezno za sve mjere;
 3. Dokaz vlasništva – zemljišno-knjižni izvadak kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće u/na kojoj su se provele mjera/e – obavezno za sve mjere;
 4. Dokaz o legalnosti obiteljske kuće – uporabna dozvola(ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji)za obiteljsku kuću u/na kojoj su se provele mjere (ukoliko je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan tj. imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti) – obavezno za sve mjere;
  1. Ukoliko se u dokumentima pod 3. i 4. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.
 5. Detaljne račune ovlaštenog energetskog certifikatora ili projektanta o izvršenim uslugama i/ili izvođača radovao izvršenim radovima s detaljnim popisom korištene opreme i radova u skladu s Tehničkim uvjetima Poziva – obavezno za sve mjere;
 6. Dokaz o plaćanju (potvrda banke o izvršenoj uplati ili izvod iz transakcijskog računa) na kojem se vidi da je račun plaćen za mjeru/e za koju/e se traže sredstva donacije – obavezno za sve mjere;
 7. Presliku prve stranice energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu ovjerene potpisom i pečatom ovlaštene osobe – obavezno za mjeru M1.;
 8. Preslika prve stranice glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane ovjerenog potpisom i pečatom ovlaštene osobe – obavezno za mjeru M2.;
 9. Potvrdu za trajni pogon (izdaje HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec) ili Izjavu izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid) kod ugradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju – obavezno za mjeru M3.4;
 10. Fotodokumentacija –stanja prije implementacija mjera i nakon implementacije – obavezno za sve mjere M3.

Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s upisanim imenom, prezimenom i adresom Prijavitelja, osobno u pisarnicu Međimurske županije (prizemlje, soba 1) ili poštom na adresu:

Međimurska županija
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

uz naznaku:

„Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE

u obiteljskim kućama na području MŽ – ne otvaraj“

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. 11. 2024. godine.

 

Sve informacije i detalji vezani uz ovaj Javni poziv dostupni su na službenim stranicama Međimurske županije.

 

Izvor: Međimurska županija