ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 23. studenoga 2020. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 2020. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom pozivu iznose 7.000.000,00 kn.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (FNE), u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Postojeća građevina u smislu ovog poziva je zgrada koja je zakonita:

 1. izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti)
 2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

Predmet poziva nisu postojeće FNE na postojećim građevinama, koje se nadograđuju/proširuju.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi;
 2. vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se provodi projekt (nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu);
 3. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu: Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ILI Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;
 4. podnese Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE;
 5. imaju prebivalište na području Republike hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a);
 6. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda;
 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
 8. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 9. ostvaruju pravo na subvenciju sukladno programu dodjele potpore male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 10. nisu poduzetnici u poteškoćama;
 11. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda;
 12. ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 13. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije, do 200.000,00 kn po prijavi, za opravdane troškove s uključenim PDV-om:

 – nabava i ugradnja FNE:

 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

– provođenje stručnog nadzora:

 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • do 40%, ali ne više 2.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje nove FNE i stručnog nadzora, nastali nakon objave Poziva 30. rujna 2020. godine., što se dokazuje datumima izdavanja računa. PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u “e-prijava”. Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati u “e-prijave” od 1. studenog 2020. godine. prijave se mogu podnositi od 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati.

Fond će raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do kraja 2020. godine, što prije nastupi i na www.fzoeu.hr objavljivati obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoložih sredstava, ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno i zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije kraja 2020. godine.

Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fonda.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.