ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21)

OBAVIJEST o zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila – 24.6.2021.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane i tvrtke se privremeno zatvorio 10.6.2021. godine. U manje od 8 sati ukupno je zaprimljeno 1.464 zahtjeva za sufinanciranje 1.950 vozila.

Fond je u četvrtak 24.6.2021. godine od 8 sati ponovno otvorio Javni poziv. Naime, korisnici kojima su prodajna mjesta rezervirala poticaje, imali su rok od 8 dana za uplatu obveznog minimalnog predujma. U tih je 8 dana predujam uplaćen za 1.910 od prijavljenih 1.950 vozila, čime je od ukupnog budžeta od 90 milijuna kuna dostupno ostalo oko 1.8 milijuna kuna.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21) za građane i tvrtke je 24.6.2021. godine trajno zatvoren čime je iskorišten ukupni budžet od 90 milijuna kuna. U periodu od oko sat vremena, koliko je trajao poziv, zaprimljeno je još 32 zahtjeva za sufinanciranje 33 vozila. Time je ukupno zaprimljeno 1.496 zahtjeva za sufinanciranje 1.983 vozila.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:
1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
– nemaju poslovne račune u blokadi,
– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (Prilog 1. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke i pravne osobe koje:
• imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
• ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Sredstva Fonda

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 90.000.000,00 kuna.

Opravdani troškovi

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom najranije na dan objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ.
Trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu nije opravdan po ovom Pozivu.

Način podnošenja prijava

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva.

Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda i sadrži podatke o:
• Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,
• Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila.

Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv. Fond ne snosi odgovornost za eventualne pogreške pri unosu podataka ili učitavanju dokumentacije od strane prodajnih mjesta.

Postupak podnošenja prijave je sljedeći:

1. Rezervacija sredstava
– unos osnovnih podataka o prijavitelju
– učitavanje obvezne dokumentacije

Redni broj prijave ostvaruje se uspješnom rezervacijom koja rezultira potvrdom na kojoj su ispisani uneseni podaci te upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma. Na potvrdi je vidljiv i podatak o rednom broju podnošenja prijave.
Potvrdu i upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma prodajno mjesto dužno je ispisati i dati prijavitelju.
Redni brojevi dodjeljuju se kronološki prema datumu i vremenu otvaranja rezervacije u mrežnoj aplikaciji Fonda za prijavu na Poziv.

2. Dovršetak prijave
– učitavanje računa za predujam i dokaza o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta

Rok za dovršetak prijave je 8 dana od dana izdavanja potvrde. Ako se prijava ne dovrši u navedenom roku smatra se da je prijavitelj odustao od kupovine energetski učinkovitog vozila te se rezervacija briše. Trenutak dovršetka prijave ne utječe na redni broj podnošenja prijave.
U razdoblju od rezervacije sredstava do dovršetka prijave moguće je mijenjati i dopunjavati sve podatke u prijavi osim OIB-a i odabira modela vozila.

Na ime ozbiljnosti prijave na ovaj Poziv prijavitelj je u obvezi izvršiti uplatu obveznog minimalnog predujma u iznosu od minimalno 7% traženih sredstava Fonda na račun prodajnog mjesta, temeljem uputa za uplatu obveznog minimalnog predujma, te dostaviti dokaz o istome u sklopu prijave na Poziv. Dokazom uplate predujma se smatra izdani račun za predujam i dokaz o primitku uplate istog od strane prodajnog mjesta.

Prodajno mjesto dužno je izvršiti povrat zaprimljenog obveznog minimalnog predujma prijavitelju u slučaju ako:
• prijavitelj ne ostvari pravo na sredstva Fonda,
• prijavitelj ostvari pravo na sredstva Fonda, ali u ugovorenom roku odustane od realizacije kupnje te sukladno ugovornim uvjetima raskine ugovor s Fondom,
• prodajno mjesto ne isporuči vozilo unutar ugovorenog roka realizacije kupnje, osim u slučaju nastupa „više sile“.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 10. lipnja 2021. godine u 8:00 sati.

Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Informacija o iznosu iskorištenih sredstava bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda u cijelom razdoblju trajanja Poziva te će se ažurirati u stvarnom vremenu.

U roku za dostavu prijava na Poziv fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu, dok pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave.

Prijava pravne osobe mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Dokaz o registraciji, važeći na dan prijave na Poziv (izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na dohodak za fizičke osobe koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u navedeni registar, odgovarajuće rješenje/potvrdu nadležnih tijela o obavljanju djelatnosti, dokaz o upisu u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti, dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, ili drugi primjenjivi dokument),
2. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
3. Izjavu prijavitelja (Prilog 2. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od odgovorne/ovlaštene osobe, o:
a) korištenju PDV-a u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova kao pretporeza u obračunskom razdoblju,
b) osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta,
4. Izjavu o primljenim potporama, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave (Prilog 3. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije,
5. Izjavu prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave (Prilog 4. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije,
6. Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodajnog mjesta,
7. Račun za predujam,
8. Dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta.

Rok za realizaciju kupnje vozila i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond je 9 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.

Lista modela energetski učinkovitih vozila prihvatljivih za sufinanciranje i lista prodajnih mjesta dostupne su na mrežnoj stranici Fonda: https://vozimoeko.fzoeu.hr/.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-444 i 01/6459-751 i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu enu.promet@fzoeu.hr.