ZATVOREN Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva  –  gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik  2020. (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.  

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. lipnja 2020. objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu  mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski  i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija.

Fond će dodjeljivati sredstva:

 • pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, ostalim proračunskim  i izvanproračunskim korisnici,
 • subvencije trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima),
 • donacije neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga).

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanim troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku.

Sredstva Fonda dodjeljivati će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. U slučaju da su sredstva Fonda iskorištenja prije isteka kalendarske godine Fond će na svojim mrežnim stranicama o istom izvijestiti zainteresirane podnositelje prijava u kojem slučaju se ovaj Poziv zatvara. Ako se u kratkom roku zaprimi veći broj prijava, Fond u svrhu utvrđivanja preostalih financijskih sredstava, zadržava mogućnost privremenog zatvaranja Poziva.

OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije na dan ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine i to :

 1. punionica za el. vozila s tehničkim karakteristikama:
  • minimalne ukupne snage punionice: 50 kW DC ili 22 kW AC
  • minimalna snaga punjenja po AC priključnici 11 kW
  • opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima
  • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC
  • podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 2. troškovi obuhvaćaju:
  • instalacija razvoda lokalnog napajanja punionice
  • opremu i radove s puštanjem u pogon
  • troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku
 3. troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera
 4. punionica za punjenje vozila na vodik

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionica (fotonaponski i dr. sustavi ) ne predstavljaju opravdane troškove prema uvjetima ovog Poziva. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak  ukoliko nije nadoknadiv.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA POZIV

Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda: Obavijest o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Podnositelj dostavlja prijavu za sufinanciranje sa svom obveznom dokumentacijom putem učitavanja u sustav e-prijave na javne pozive Fonda, u opsegu i formatima kako je detaljno obrazloženo u točki V. ovog Poziva.

Za vrijeme trajanja Poziva podnositelji mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje gradnje jedne ili više punionica.

Krajnji rok za realizaciju projekta (gradnju punionica) i dostavu potpune dokumentacije za isplatu Fondu je 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika. U suprotnom će odabrani korisnik izgubiti pravo na sredstva Fonda.

Cijeli tekst Poziva nalazi se u dokumentima ovog članka i na stranicama Fonda.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost