Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – ZATVOREN

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata. U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja, pri čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno:

 1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
 2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
 3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Projekt mora biti cjelovit. U slučaju primjene projekta u više područja, aktivnosti u različitim područjima moraju biti povezane i zajednički doprinositi ostvarenju osnovnog cilja projekta.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:

 • podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura.

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno najviše do:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi Prihvatljivi troškovi po ovom Natječaju su isključivo opravdani troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za ostvarenje projektnih ciljeva, nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti troškova.

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa i drugom knjigovodstvenom dokumentacijom, odnosno u slučaju sklapanja ugovora o djelu za obavljene usluge datumom obračuna drugog dohotka.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ako nije povrativ.

Za sve troškove iskazane u ponudi Fond utvrđuje opravdanost troškova uvidom u dostavljenu dokumentaciju.

Opravdani troškovi su:

 • Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,
 • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta. Trošak nabave opreme za mjerenje, signalizaciju i informiranje opravdan je isključivo ako ta oprema predstavlja komponente pametnog rješenja koje se implementira u sklopu Projekta.

Obvezna dokumentacija

Ponuda mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 1. Natječaja), u .xlsx formatu,
 2. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude na Natječaj,
 3. Izjavu ponuditelja (Prilog 2. Natječaja), pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu i ovjerenu od odgovorne/ovlaštene osobe,
 4. Troškovnik (Prilog 3. Natječaja), u .xlsx formatu,
 5. Informativne ponude i, ako je primjenjivo, projektantske troškovnike, za sve troškove iskazane u troškovniku iz točke 4., s odgovarajućim specifikacijama, iskazanim količinama i cijenama.

U slučaju provedbe aktivnosti za koje je sukladno važećim zakonskim ili drugim primjenjivim propisima utvrđena obveza izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta, suglasnosti nadležnih tijela, dozvola ili sl. potrebno je isto priložiti kao dodatnu dokumentaciju.

Podnošenje ponuda na Natječaj

Ponuda na Natječaj podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VI. Natječaja na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB), u zatvorenoj omotnici:

 • preporučenom poštom s povratnicom3 ,
 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 • s naznakom Natječaj EnU-3/23 – ponuda, NE OTVARAJ,
 • s navedenim nazivom i adresom ponuditelja.

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 20. prosinca 2023. godine.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 19. veljače 2024. godine.

Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Natječaja i završava 30. lipnja 2026. godine.

Više informacija o Natječaju i tekst natječaja kao i potrebnu dokumentaciju potražite na službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost