___________________________________________________________________________________________________________________________________

Međimurska energetska agencija d.o.o.

O Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o.

Međimurska energetska agencija d.o.o. djeluje kao centralna točka u Međimurskoj županiji po pitanjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te je u posljednjih dvanaest godina provela i sudjelovala u implementaciji nekoliko različitih projekata. Prvo iskustvo s provedbom EU projekata dogodilo se kod samog početka djelovanja agencije i to prilikom njezinog osnivanja kroz IEE program čiji glavni cilj je bila promocija ideje održivog razvoja. Nakon toga je MENEA sudjelovala na tri projekta u sklopu Operativnog programa SI-HR. Glavni cilj projekata IR-OVE i BIOREGIO je umrežavanje i poticanje suradnje između MSP-ova, razvojnih agencija, institucija i istraživačkih centara na polju energetske učinkovitosti i OIE. U navedenim projektima agencija je sudjelovala kao partner. U projektu EUpeR, također financiranog u sklopu Operativnog programa SI-HR, MENEA je bila vodeći partner. Projektne aktivnosti bile su vezane uz energetsko siromaštvo i uštede energije u kućanstvima te uz istraživanje zakonodavstva u području energetske učinkovitosti. Nadalje, agencija je sudjelovala kao partner u provedbi dva velika međunarodna projekta Dynamic Light i RURES u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj projekta RURES je iskorištavanje potencijala energije proizvedene iz obnovljivih izvora te povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Projekt Dynamic Light usmjeren je na smanjenje emisija CO2 i povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete. Glavni cilj projekta je napraviti pomak od planiranja rasvjetne infrastrukture jedinica lokalnih samouprava prema modernom energetski učinkovitom dizajnu rasvjete orijentiranom potražnji s boljim upravljanjem samom rasvjetom i energijom. Agencija je kao projektni partner sudjelovala u provedbi projekta EE SUN u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj navedenog projekta je razvoj zajedničke metodologije za energetsku obnovu višestambenih zgrada s ciljem osiguranja kontinuirane suradnje različitih institucija u mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Agencija je također sudjelovala u provedbi projekta RuGeoHeat u sklopu instrumenta Seed Money Facility programa INTERREG Dunav čiji glavni cilj je analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima. Agencija trenutno provodi i projekt ENES-CE u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj navedenog projekta je povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji s građanima. Nadalje, agencija je u srpnju u sklopu programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. u srpnju 2020. godine započela s provedbom dva projekta: CO-EMEP te SEPlaM-CC. U okviru projekta CO-EMEP, agencija će se baviti povećanjem kooperacije u svrhu boljeg upravljanja energijom i smanjenja energetskog siromaštva na prekograničnom području, dok će se u okviru projekta SEPlaM-CC baviti povećanjem kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena. Uz provedbu prekograničnih i transnacionalnih projekata, agencija sudjeluje i u projektu Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije s ciljem povećanja informiranosti i kapaciteta poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Agencija još od 2016. godine sudjeluje u provedbi projekata energetske obnove javnih zgrada na području Međimurske županije i svoje aktivnosti vezane uz vođenje projekata obnove javnih zgrada provodit će kontinuirano i u narednim godinama.

Iskustva

Osim rada na prijavi i implementaciji različitih projekata u sklopu nacionalnih, prekograničnih i transnacionalnih programa, agencija ima iskustva u izradi i razvoju strateških i planskih dokumenata vezanih uz energetsku učinkovitosti i obnovljive izvore energije kao što su akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za gradove i općine te godišnji i trogodišnji akcijski planovi energetske učinkovitosti za Međimursku županiju, itd. Agencija je također specijalizirana za izradu i provedbu energetskih pregleda javne rasvjete za gradove, općine i županije te energetske preglede obiteljskih kuća te ostalih objekata. Nadalje, agencija pruža i usluge podrške prilikom pripreme projektnih prijava na otvorene pozive za projekte vezane uz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, sektoru trgovine i turizma te stambenom sektoru (višestambene zgrade i obiteljske kuće) kao i usluge vođenja opsežnih projekata energetske obnove javnih zgrada. Agencija je na razini županije zadužena za sustavno gospodarenje energijom u objektima javnih ustanova Međimurske županije te pruža usluge ažuriranja podataka i dubinske analize informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE) za navedene objekte.

Katarina Drk Hutinec, projektni menadžer
Alen Višnjić, tehnički koordinator
Nina Jurinić, financijski i administrativni menadžer
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Županija Zala

O Županiji Zala

Sjedište županije Zala nalazi se  u Zalaegerszegu. Organizacija uglavnom obavlja zadatke regionalnog i ruralnog razvoja, prostornog planiranja i koordinacije. U okviru tih zadataka pripremljen je županijski koncept regionalnog razvoja, a uspostavljen je i županijski integrirani teritorijalni program radi koordinacije korištenja županijskih resursa. Vlada pridaje veliku važnost investicijama u otvaranje novih radnih mjesta, razvoju infrastrukture i razvoju turizma, kao i svim naporima kako bi se spriječilo napuštanje ruralnog stanovništva iz županije i poboljšali životni uvjeti na selu.

ZCG također stavlja velik naglasak na zaštitu okoliša i klime što potvrđuje činjenica da je županija Zala odgovorna za provedbu i koordinaciju nedavno pripremljene „Klimatske strategije županije Zala 2018.-2030.“.

Iskustva

Županija Zala je tijekom godina bila uključena u nekoliko prekograničnih i transnacionalnih projekata. Bila je vodeći partner u projektu IronCurtainCycling, financiranom iz Interreg V-A programa suradnje Slovenija-Mađarska 2014.-2020. Kao projektni partner sudjelovala je u projektu Guide2Visit koji je također financiran iz programa slovensko-mađarske prekogranične suradnje. Djelovala je kao partner u projektu INSiGHTS, koji se provodio u sklopu Transregionalnog programa Interreg Dunav te je sudjelovala i u projektu pod nazivom Landsupport koji se sufinancirao iz programa HORIZON2020. Projekt RURES u kojem su sudjelovali kao projektni partneru okviru Interreg programa za Srednju Europu također je bio važna prekretnica, jer je glavni cilj ovdje bio iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim područjima.

Županija trenutno provodi pet projekata koji su u tijeku. ZCG je vodeći partner u projektu nazvanom Women-Puls, koji se provodi u okviru Interreg V-A Austrijsko-Mađarskog programa suradnje 2014.-2020. Drugi je projekt capCROSSplan koji se provodi u sklopu programa u slovensko-mađarske suradnje koji ima za cilj povećati kapacitete prekograničnih institucija, a treći je projekt CO-EMEP koji se provodi u sklopu prekograničnog programa s Hrvatskom. Cilj mu je smanjiti energetsko siromaštvo i povećati energetsku učinkovitost u prekograničnom području. Postoji još jedan projekt koji se financira iz Interreg programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i zove se Riverside. Glavni je cilj ovdje uspostaviti zajedničku politiku upravljanja prirodom na liniji Dunav-Drava-Mura između dviju zemalja. Konačno, ZCG ima i transnacionalni projekt nazvan Put snova, koji se fokusira na osnaživanje Roma. Sve u svemu, možemo zaključiti kako ZCG ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz EU-a.

Članovi projektnog tima

Judit Pál-Harmath, project and communication manager
Judit Porkoláb, thematic expert
Rita Hellerné Vizsy, financial manager

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.