Zatvoren prvi poziv inicijative European City Facility (EUCF)

Prvi poziv European City Facility (EUCF) zatvoren je prošlog tjedna, 2. listopada 2020. godine, na koji je zaprimljeno više od 250 zahtjeva iz cijele Europe. Jedinice lokalne samouprave iz svih zemalja EU27+UK sudjelovale su na ovom pozivu.

U okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (engl. IC).  U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Kao nositelji prijave mogli su sudjelovati gradovi i općine koji imaju usvojene akcijske planove za održivu energetiku (tzv. SEAP ili SECAP) ili neke druge slične strateške dokumente koji se tiču ostvarivanja energetskih ciljeva barem do 2020. godine.

Najviše prijava stiglo je iz:

  • – zemalja Južne Europe – Cipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Španjolska (48%) 
  • – zemalja Srednje i Istočne Europe – Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka (28%)
  • – nordijskih zemalja i zemalja Zapadne Europe – Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija (26%)

Evaluacijski tim EUCF-a će početi s evaluacijom zaprimljenih prijava prema evaluacijskim kriterijima. Rezultati će biti objavljeni početkom prosinca 2020. godine. Sljedeći poziv EUCF-a očekuje se na proljeće 2021. godine.

Preuzeto sa službene stranice European City Facility (EUCF).