Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je 16. ožujka raspisalo je javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu. Kroz navedeni javni poziv osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu MGIPU-a za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

Ispunjeni obrazac prijave s propisanim prilozima potrebno je poslati na adresu e-pošte:
prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava. Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije ovog Ministarstva na tel. 01/3782 467 ili na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr.

Zahtjeve će razmatrati stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a u postupku ocjenjivanja, uzima se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), moguća specifična obilježja (pr. status BPP-a, ili otok), te vrstu prostornog plana, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o odabiru.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan. Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.