Prihvaćen 3. NAPEnU

Hrvatska Vlada prihvatila je jučer Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti do 2016. godine, izrađen sukladno direktivi EU o energetskoj učinkovitosti kojom se od država članica traži da svake tri godine izrade planove s mjerama ostvarivanja ciljeva ušteda energije u neposrednoj potrošnji.

Cilj je smanjenjiti potrošnju električne energije za petinu, odnosno 20 posto do 2020. godine, objasnio je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak na sjednici Vlade.

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. – 2016. godine nastavak je Drugog nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost za razdoblje od 2011. do 2013. koji proizlaze iz Programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje od 2008. do 2016. godine.

Treći nacionalni akcijski plan udovoljava zahtjevima članka 24. Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, kojim se od država članica Europske unije zahtijeva da svake tri godine izrade i predaju Europskoj komisiji planove koji sadrže mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji, a time pridonijeti ispunjenju cilja Europske unije od 20% smanjenja potrošnje primarne energije do 2020. godine u usporedbi s temeljnim (business-as-usual) scenarijem. Treći nacionalni akcijski plan također sadrži i izvješće o napretku u ostvarivanju nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti, odnosno izvješću o provedbi Drugog nacionalnog akcijskog plana. Osim toga, Treći nacionalni akcijski plan dijelom zadovoljava i zahtjeve za izvještavanjem iz Direktive 2010/31/EC o energetskim svojstvima zgrada.

Treći nacionalni akcijski plana izrađen je prema predlošku Europske komisije te isti sadrži detaljnu ocjenu provedbe Drugog nacionalnog akcijskog plana, prijedlog sektorskih mjera energetske učinkovitosti čijom će se provedbom ostvariti cilj smanjenja neposredne potrošnje energije kao i mjera na strani proizvodnje/transformacije, prijenosa i distribucije energije kojima se planiraju ostvariti uštede primarne energije te revidiranu projekciju potrošnje energije. Kao takav, Treći nacionalni akcijski plan predstavlja sveobuhvatnu strategiju poboljšanja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.

U Drugom nacionalnom akcijskom planu definiran je nacionalni okvirni cilj ušteda koji za 2016. godinu iznosi 19,77 PJ. Taj cilj nije se mijenjao, ali ga je potrebno izmijeniti do slanja sljedećeg izvješća prema Europskoj komisiji, odnosno do travnja 2015. godine. Primjenom “top – down” metode ostvarene uštede u 2012. godini su na razini od 73% od cilja za 2016. godinu te se može očekivati da će cilj u 2016. biti i ostvaren.

U odnosu na 2010. godinu, povećane su uštede u svakom sektoru, od čega je najveći porast u industriji i prometu. Ipak, analiza provedbe svake pojedine mjere koja je bila definirana u Prvom i Drugom nacionalnom akcijskom planu pokazuje da se većina pozitvnih rezultata ostvarilo zbog nepredviđenih aktivnosti, odnosno slučajnih/jednokratnih pozitivnih rezultata, a ne zbog sustavnog provođenja mjera, a što ukazuje na potrebu za značajnim poboljšanjem komunikacije i sustavne provedbe mjera. U tu svrhu, Treći nacionalni akcijski plan predvidio je sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda koji će doprinijeti cjelovitom i egzaktnom praćenju postignutih ušteda, ali i potaknuti sve dionike na provođenje mjera. Uz osposobljavanje tog sustava, svakako je potrebno raditi na daljnjem kontinuiranom praćenju provedbe mjera te se rad na postizanju ciljeva treba shvatiti kao kontinuirani zadatak nadležnih institucija. Upravo se s tom svrhom uspostavlja Nacionalno koordinacijsko tijela za energetsku učinkovitost u sastavu te je potrebno osnažiti suradnju sa svim nadležnim institucijama ključnim za provedbu mjera definiranih Trećim nacionalnim akcijskim planom.

Preuzeto s portala croenergo.eu.