Objavljena konačna rang lista zaprimljenih prijava u sklopu Javnog poziva za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva projeta CO-EMEP

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 27. svibnja 2021. godine u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2021.-2020. objavila Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva.

Predmet ovog Javnog poziva bilo je prikupljanje prijava građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća na području Međimurske županije koji su suočeni s energetskim siromaštvom ili su u riziku da postanu energetski siromašni s ciljem njihovog uključivanja u implementaciju pilot projekata u sklopu kojih će se za pet izabranih obiteljskih kuća besplatno provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati s izvješćem o energetskom pregledu i izvršiti mjerenja njihovih osnovnih građevinskih karakteristika.

Podnositelji prijave prema ovom Javnom pozivu bile su punoljetne, fizičke osobe – vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na području Međimurske županije koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se prijava podnosi.

Zaprimanje prijava bilo je omogućeno putem online Prijavnog obrasca zaključno s 18.lipnja 2021. godine.  Do navedenog roka ukupno je zaprimljeno dvanaest prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća na području Međimurske županije. Nakon obrade svih zaprimljenih prijava, dostave i uvida u naknadno traženu dodatnu dokumentaciju te provedenih terenskih kontrola za 5 najbolje ocijenjenih prijava pripremljena je konačna rang lista svih zaprimljenih prijava te je ista dostupna s desne strane ovog članka.

U svrhu zadovoljenja odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka) konačna rang lista sadrži prijave s odgovarajućom šifrom kako bi se spriječila javna objava osobnih podataka Podnositelja prijave u sklopu ovog Javnog poziva.