Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 28. rujna 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) 2020.

Predmet ovog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) je sufinanciranje kupnje novih vozila za prijevoz putnika u gradskom prijevozu, kategorija M2, M3 s vrstama pogona:

  • – električni
  • – vodik

U smislu ovog poziva novo vozilo je motorno vozilo koje u trenutnu unosa, uvoza ili prodaje u RH ili ranije, nije bilo registrirano. pod motornim vozilom podrazumijeva se vozilo pogonjeno električnim motorom (također i u slučaju vozila na vodik).

Tehnički uvjeti za prihvatljiva vozila:

  • – električna vozila (emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km)
  • – vozila na vodik (emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km)
  • – vozila trebaju biti homologirana za cestovni promet u RH

Kratak opis kategorije vozila:

  • – M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 tona
  • – M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 tona

Cilj poziva je povećanje energetske učinkovitosti gradskog prijevoza uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja u gradovima.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave (JLS) te trgovačka društva u vlasništvu JLS koja obavljaju javni cestovni prijevoz putnika na komunalnim linijama u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 418/18, 98/19) propisima o komunalnom gospodarstvu i sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 40.000.000,00 kuna po korisniku.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom pozivu iznose 100.000.000,00 kuna.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. U slučaju da su sredstva Fonda iskorištena prije isteka kalendarske godine Fond će na svojim mrežnim stranicama o istom izvijestiti zainteresirane prijavitelje u kojem slučaju se ovaj poziv zatvara. Ako se u kratkom roku zaprimi veći broj prijava, Fond u svrhu utvrđivanja preostalih financijskih sredstava, zadržava mogućnost privremenog zatvaranja poziva.

Opravdani troškovi ulaganja  sukladno ovom pozivu su troškovi kupnje vozila za gradski prijevoz putnika  koji su nastali najranije na dan prijave za sufinanciranje na poziv Fonda. vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu. PDV je opravdan trošak ako nije nadoknadiv. Tečajne razlike nastale kao trošak kupnje vozila nisu opravdan trošak.

Učitavanje prijave počinje objavom poziva dana 28. rujna 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na poziv počinje dana 19. listopada 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijest o zatvaranju ili privremenom zatvaranju poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ILI istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Krajnji rok za realizaciju kupnje vozila, dostavu potpisanog ugovora i potpune dokumentacije za isplatu Fondu je 18 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika. u slučaju prekoračenja navedenog roka odabrani korisnik će izgubiti pravo na sredstva Fonda.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.