Na sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga donesen SECAP razvijen u sklopu projekta ENES-CE

U četvrtak, 26. studenog 2020. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, jedna od točaka u dnevnom redu bila je i donošenje Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP).

Sam dokument vijećnicima je predstavio g. Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje (ZEF) koji je i izradio dokument u suradnji s Gradom Prelogom i Međimurskom energetskom agencijom d.o.o. (MENEA). Nakon kratkog predstavljanja SECAP-a, predsjednik Gradskog vijeća točku je otvorio za raspravu, a jedna je vijećnica postavila pitanje na koje je g. Jeras i odgovorio.

Nakon rasprave se pristupilo glasanju o donošenju SECAP-a za Grad Prelog te su se svi vijećnici izjasnili za donošenje dokumenta. Time je SECAP Grada Preloga postao i službeni razvojni dokument Grada te će se sljedećih godina pristupiti i implementaciji mjera definiranih u istome.

Osim g. Jerasa iz ZEF-a, kao partneri na projektu ENES-CE i stručne osobe, na sjednici su sudjelovali i direktor MENEA-e, g. Alen Višnjić, viša stručna suradnica u MENEA-e, gđa. Maja Bratko te savjetnik za gospodarstvo Grada Preloga, g. Miroslav Hržić i stručni suradnik javne uprave Grada Preloga, g. Igor Slaviček.

Dokument Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP) izrađen je u sklopu aktivnosti po projektu ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem transnacionalnog programa Interreg Središnja Europa.