Donesena Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

 

Vlada Republike Hrvatske je 14. prosinca 2020. godine na 29. sjednici sukladno čl. 47.a Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kojim su preuzete obveze iz članka 2.a Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/844/EU),  donijela Odluku o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (u daljnjem tekstu Dugoročna strategija).

Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine donosi se sa svrhom podupiranja obnove nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih, te transformacije postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine. Njome se postavljaju dugoročni ciljevi za obnovu nacionalnog fonda zgrada i daje se procjena potrebnih ulaganja.

Glavni je cilj Dugoročne strategije, na osnovu utvrđenog ekonomsko-energetski optimalnog modela obnove zgrada, identificirati djelotvorne mjere za dugoročno poticanje troškovno učinkovite integralne obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine, koji obuhvaća sve zgrade stambenog i nestambenog sektora.

Navedene mjere doprinijet će postizanju ambicioznog klimatskog cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine, u usporedbi sa stanjem 1990. godine, odnosno prema inicijativi Renovation Wave potrebno je smanjiti emisije stakleničkih plinova iz zgrada za 60%.

Više o Drugoročnoj straetgiji možete pročitati putem sljedeće poveznice, a cijeli dokument Dugoročne strategije dostupan je u dokumentima s desne strane ovog članka.