U sklopu projekta SEPlaM-CC održana prekogranična radionica “Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja”

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u utorak, 21. rujna 2021. godine s početkom u 9:30 sati organizirala prvu prekograničnu edukativnu radionicu “Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja” u okviru projekta SEPlaM-CC.

Javni sektor je ključan u definiranju energetskih politika kroz donošenje odgovarajućih strateških i planskih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te za to trebaju imati odgovarajuća znanja i vještine na području energije i klime, odnosno energetskog i klimatskog planiranja.

Sukladno navedenome, glavni ciljevi ovog projekta su povećanje kapaciteta u prekograničnom javnom sektoru kroz suradnju te razmjenu iskustva, najboljih praksi i znanja na području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena te poticanje planiranja i provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

Kao što i samo ime govori, glavni cilj ove prekogranične radionice je povećati kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave, ostalih javnih institucija i građana u procesu energetskog i klimatskog planiranja i to kroz suradnju, razmjenu znanja i primjera dobrih praksi u zemljama projektnih partnera.

Radionica je održana u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. smještenim u kompleksu Centra znanja Međimurske županije. Na radionici je sudjelovalo dvadesetak sudionika koji su imali prilike čuti nešto više o problematici energetskog i klimatskog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini kao i o primjerima dobrih praksi u Hrvatskoj i Mađarskoj.

Prije nego su prezentirane glavne teme radionice, predstavljen je i projekt SEPlaM-CC koji je Međimurska energetska agencija d.o.o. prijavila u suradnji sa Zakladom županije Zala za promociju poduzetništva na drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Glavna tematika ovog projekta je energetsko i klimatsko planiranje. Energetsko i klimatsko planiranje su najzahtjevniji zadaci s kojima se suočavaju jedinice lokalne i regionalne samouprave te ostale javne institucije koje se bave planiranjem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj i Mađarskoj zbog čega je potrebno osigurati povećanje njihovih kapaciteta za potrebe uspostave kvalitetnog procesa energetskog i klimatskog planiranja.

Zbog svoje složenosti, energetsko i klimatsko planiranje treba biti strateški osmišljeno planiranje pa je ključni prvi korak pokretanje i osmišljavanje procesa strateškog planiranja. O problematici strateškog planiranja nešto više je rekao gosp. Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje koji ima višegodišnje iskustvo u izradi i provedbi strateških i planskih dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini.

U drugom dijelu radionice predstavljeni su neki primjeri dobre prakse u provedbi projekata vezanih uz energetsko i klimatsko planiranje u Hrvatskoj i Mađarskoj.