U sklopu projekta EE SUN održana završna konferencija u Osijeku

Međimurska energetska agencija d.o.o. od 1. rujna 2017. godine u suradnji sa još dva projektna partnera provodi projekt EE SUN financiran u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Kako provedba projekta završava 31. prosinca 2018. godine jučer, 19. prosinca i završna konferencija u Osijeku u zgradi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti.

Na konferenciji je sudjelovalo oko 80 sudionika, a konferencija je bila namijenjena svim zainteresiranim dionicima na području energetske obnove višestambenih zgrada. Na navedenoj konferenciji prezentirane su sve aktivnosti provedene u sklopu projekta kao i ostvareni rezultati. Osim predavača iz organizacija projektnih partnera među predavačima sudjelovali su i predstavnici iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji su predstavili svoja iskustva u provedbi projekata energetske obnove višestambenih zgrada te je kao predavač sudjelovao i stručnjak iz područja građevinarstva, gosp. Silvio Novak koji je održao prezentaciju o energetskoj obnovi vanjske ovojnice stambenih i nestambenih zgrada.

Nakon tematskog dijela konferencije, sudionicima je omogućeno da postave pitanja vezana uz samu obnovu višestambenih zgrada što je rezultiralo kvalitetnom raspravom.

U sklopu projektnih aktivnosti koje su provedene do sada, izrađena je analiza postojećeg stanja višestambenih zgrada na području obuhvaćenom projektom u kojoj je utvrđeno kako je većina zgrada u prekograničnom području izgrađena u periodu između 1945. i 1990. godine te se većina njih suočava s energetskim problemima zbog čega imaju veliki potencijal za energetskom obnovom. Sukladno tome, rješavanju energetskih problema višestambenih zgrada potrebno je pristupiti na sustavan i cjelovit način, a dobra suradnja između svih dionika ključ je postizanja maksimalnih ušteda s minimalnim investicijama. Na temelju navedene analize izrađena je zajednička prekogranična metodologija za energetsku obnovu višestambenih zgrada kojom je definiran postupak odabira potencijalnih zgrada koje imaju najveće potrebe za energetskom obnovom primjenom odgovarajućih kriterija (godina izgradnje, veličina zgrade, građevinski elementi zgrade, itd.). U sklopu navedene metodologije izrađen je i registar višestambenih zgrada koji sadrži 1844 višestambene zgrade na području pet županija – Međimurske županije, Osječko-baranjske županije te županija Zala, Somogy i Baraya. Kao rezultat implementacije navedene metodologije, identificirane su 24 višestambene zgrade koje su uključene u provedbu pilot-projekata. U sklopu provedbe navedenih pilot-projekata, za odabrane zgrade provedeni su energetski pregledi što je rezultiralo izradom izvješća o provedenim energetskim pregledima te energetskih certifikata u kojima su između ostaloga definirane mjere za energetsku obnovu po principu najbolje vrijednosti za novac kao i mogućnosti financiranja iste.