Sastanak s identificiranim dionicima po projektu CEESEU-DIGIT

Na sastanku identificiranih dionika po projektu CEESEU-DIGIT održanom 15. prosinca 2023. godine, pomoćnica direktora Međimurske energetske agencije d.o.o., Danijela Vrtarić, predstavila je aktivnosti i učinke izrade te prepreke u izradi regionalnog energetskog i klimatskog plana za Međimursku županiju u okviru aktualnog projekta CEESEU-DIGIT.

Projekt CEESEU-DIGIT prijavljen je 12. siječnja 2022. godine na javni poziv Tehnička podrška općinama i regijama u pripremi planova i strategija prijelaza na čistu energiju u sklopu programa LIFEpotprograma “Prijelaz na čistu energiju” kojim se potiče obnovljiva energija i izgradnja nisko-ugljične i otporne klime u budućnosti.

Glavne aktivnosti na projektu CEESEU-DIGIT su:

 • Upravljanje projektom
 • Angažiranje glavnih dionika za pravednu tranziciju i energetsko i klimatsko planiranje
 • Razvoj regionalnih i integriranih, holističkih, međusektorskih energetskih i klimatskih planova
 • Višerazinsko upravljanje i politička dimenzija planiranja pravedne tranzicije
 • Financiranje i održivost planiranja pravedne energetske tranzicije
 • Naučene lekcije, diseminacija i replikacija.

Pomoćnica direktora, Danijela Vrtarić, je istaknula prepreke koje se javljaju prilikom izrade i provedbe regionalnog energetskog i klimatskog plana za Međimursku županiju:

 • Nedostupnost podataka o potrošnji energije na regionalnoj razini
 • Nedostatna sredstva u županijskim proračunima
 • Nedostatak znanja i stručnog kadra
 • Nedostatak interesa dionika
 • Loša komunikacija među svim razinama vlasti.

Dosadašnja iskustva u planiranju i izradi strateških dokumenata u energetskom sektoru ukazala su na izrazito veliku potrebu da se nacionalni i drugi strateški dokumenti usklade, da se propiše detaljniji sadržaj i metode kojima će se strategije, programi i planovi razvijati jer je to jedini način da se postignuti rezultati mjere, valoriziraju, verificiraju i međusobno uspoređuju na nacionalnoj razini te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nužna je uspostava koordinacijskog i stručnog tijela koje će kontinuirano razvijati, nadograđivati i prilagođavati nacionalne modele za energetsko planiranje prema zahtjevima razvoja energetike. Kako bi se to ostvarilo potrebno je imati na raspolaganju službene i verificirane podatkovne podloge usklađene s potrebama i procesima u energetskom planiranju, ali i s EU standardima i preporukama u području energetske statistike.

 

 

O projektu

Cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta regionalne samouprave i ostalih dionika u šest regija Središnje i Istočne Europe za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova (engl. Energy and Climate Action Plans – ECAPs) koji će biti usklađeni sa nacionalnim integriranim energetskim i klimatskim planovima (NECP) te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana. Izrađeni dokumenti će se temeljiti na principu pravedne energetske tranzicije prema klimatskim neutralnom gospodarstvu što znači da će posebno biti usmjereni na uključivanje marginaliziranih i ranjivih skupina građana osobito onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom. Dodatni cilj je pomoći jedinicama lokalne samouprave da definiraju, financiraju i implementiraju mjere iz svojih akcijskih planova, kako bi se doprinijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.842.097,02 € od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 162.105,00 €. Provedba projekta traje 24 mjeseca, odnosno od 1. prosinca 2022. godine do 30. studenog 2024. godine.

 

Co-funded by the European Union under project n°101077297. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.