Radovi na izgradnji fotonaponske elektrane na zgradi Dječjeg vrtića “Fijolica” u Prelogu u finalnoj fazi

Po potpisu Ugovora o radovima na izgradnji integrirane sunčane elektrane Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu, odabrani izvođač krenuo je s izvođenjem radova tijekom svibnja 2022. godine. Izgradnja sunčane elektrane dio je aktivnosti projekta ENES – CE koji se provodi još od travnja 2019. godine.

Grad Prelog u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom d.o.o. (MENEA-om) i s još 8 partnera iz drugih zemalja Središnje Europe (Italija, Njemačka, Poljska, Slovenija, Mađarska), provodi projekt ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, koji je sufinanciran europskim sredstvima iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa.

U sklopu provedbe projekta predviđena je i implementacija pilot aktivnosti koja je određena i definirana kao rezultat aktivnog uključivanja građana u proces odlučivanja putem formirane lokalne energetske grupe – novoosnovane udruge „Energetske udruge građana Zeleni Prelog“ – te je kao rezultat provedenih projektnih aktivnosti i radionica odabran projekt ugradnje solarne elektrane na krovištu Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu.

Za potrebe realizacije istog izrađen je glavni projekt sa pripadajućim troškovnicima, ishođene su sve potrebne suglasnosti (HEP-ODS), proveden je postupak nabave za izvođenje radova za izgradnju elektrane te su započeti radovi na izgradnji elektrane. Izvođenje radova trenutno je u završnoj fazi te se očekuje da će elektrana biti puštena u pogon do kraja ovog mjeseca.