NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA D.O.O.

 

 

 

 

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o., Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22, OIB: 78619083316, objavljuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA MEĐIMURSKA

ENERGETSKA AGENCIJA D.O.O.

 

Kandidat/kinja za direktora/icu Društva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 1. Magistar inženjer tehničke struke (visoka stručna sprema tehničke struke);
 2. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima odgovarajuće struke i spreme;
 3. Odlične organizacijske sposobnosti te sklonost timskom radu;
 4. Aktivno znanje engleskog jezika (znanje drugih stranih jezika je prednost);
 5. Odlično poznavanje rada na računalu;
 6. Vozačka dozvola B kategorije;
 7. Da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09);
 8. Da izradi i prezentira četverogodišnji plan rada Društva.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

 1. Životopis u Europass formatu;
 2. Domovnicu – kopiju ili elektronički zapis;
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – kopija (kandidati na razgovor donose original dokumenta);
 4. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja;
 5. Dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima odgovarajuće struke i spreme – Ugovor o radu, odgovarajuće rješenje, izjava i sl. – kopija;
 6. Potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci – original ili ovjerena preslika;
 7. Izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. ZTD-a ne stariju od 30 dana
 8. Dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije – kopija vozačke dozvole;
 9. Plan rada za razdoblje četverogodišnjeg mandata.

Direktora/icu se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, kandidati/kinje će pristupiti prethodnoj procjeni sposobnosti kandidata/kinja (putem intervjua). U slučaju prijave većeg broja kandidata/kinja provest će se testiranje uz obveznu obavijest kandidatima/kinjama o načinu i vremenu održavanja testiranja.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE d.o.o.“ zaključno do dana 18. rujna 2020. godine do 12 sati, na adresu: MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o., Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 (do tog datuma i sata moraju pristići prijave na navedenu adresu bez obzira na način dostave).

Društvo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.