JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/20-02/6, URBROJ: 2109/1-01-20-1) župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima
po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/20-02/6, URBROJ: 2109/1-01-20-1). Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2020. godinu, u razdjelu 004-Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, pozicija A100813 – Program potpora poduzetnicima u iznosu od 900.000,00 kn.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sljedeće aktivnosti:

a. Ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
– nabava strojeva/opreme/alata,
– nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava,
b. Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije
– izrada prototipa,
– provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Trajanje projekta ne može biti duže od 4 (četiri) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđene u članku 3. de minimis Uredbe poštovana. Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.

Prijave na javni poziv dostavljaju se isključivo putem on-line prijave u razdoblju od 27. svibnja 2020. do 10. lipnja 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijave je 10. lipanj 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i troškovi navedeni su u Javnom pozivu, a cijeli tekst poziva, prijavna dokumentacija i obrazac za on-line prijavu dostupan je na službenoj stranici Međimurske županije.


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.