COVID -19 zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva. Zahtjevi se zaprimaju od 6. travnja 2020. godine.

Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

– otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
– nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
– nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
– ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 1. imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 2. imaju više od 50% privatnog vlasništva
 3. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 4. nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama
 5. imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

U trenutku ulaganja sredstava zajma prihvatljivi korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano.

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine. Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu (npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

HAMAG-BICRO će odobravati zajmove za obrtna sredstva uz sljedeće uvjete:

 1. iznos: do 750.000,00 HRK,
 2. kamatna stopa: 0,25 %,
 3. rok korištenja: do 6 mjeseci,
 4. poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine,
 5. rok otplate: do 5 godina uključujući poček,
 6. instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma.

Krajnji korisnik može koristiti samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva neovisno o ranije odobrenim financijskim instrumentima, ali ne za iste prihvatljive troškove. Prijava na drugi ESIF zajam moguća je po isteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za COVID-19 zajam.

Više informacija dostupno je na stranici HAMAG-BICRO-a, a potrebna dokumentacija nalazi se ovdje.


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811, 83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

 

 

 

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.