U sklopu projekta CEESEU održan sastanak s predstavnicima Međimurske županije vezan uz izradu i implementaciju Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 20. listopada 2022. godine u prostorima male vijećnice Međimurske županije održala sastanak sa županijskim predstavnicima vezan uz izradu i provedbu Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka za jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije. Sastanak je organiziran u sklopu projekta CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe prijavljeni je još 2019. godine na javni poziv programa Obzor 2020 (Horizon 2020) kojim se potiče izgradnja nisko-ugljične, otporne klime budućnosti, odnosno konkretnije sigurna, čista i učinkovita energija.

Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ti dokumenti potiču povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova te time pomažu regijama da zadovolje klimatske ciljeve Europske unije. Kako bi pružila potporu za navedenu aktivnost, MENEA je u projekt uključila i dvije općine s područja Međimurske županije, a radi se o općinama Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu.

Tijekom sastanka djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. su najprije prezentirali CEESEN mrežu (Central and Eastern European Sustainable Energy Network (Održiva energetska mreža Središnje i Istočne Europe) koja okuplja relevantne dionike s ciljem razmjene ideja, informacija te umrežavanja i suradnje za potrebe pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u izradi i implementaciji SECAP-a te su zajedno sa županijskim predstavnicima raspravili mogućnost priključenja Međimurske energetske agencije d.o.o. u mrežu.

Nakon toga prezentiran je projekt CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe s fokusom na suradnju uspostavljenu s pridruženim općinama iz Međimurske županije, Općinom Nedelišće i Općinom Sveti Juraj na Bregu te je održana rasprava o uspostavi temelja za buduću suradnju s Međimurskom županijom za potrebe daljnjeg razvoja i provedbe SECAP-a ne samo za CEESEU pridružene općine, već i za ostale općine na području županije.

Sukladno zaključcima sastanka, Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave pružat će daljnju potporu Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o. u poticanju izrade SECAP-a i kasnijoj provedbi mjera koje će biti definirane u tim dokumentima.