U Prelogu predstavljen SECAP te održana radionica i sastanak fokus grupe po projektu ENES-CE

U sklopu projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, u Poduzetničkom centru Prelog je u srijedu, 22. srpnja 2020. godine održana 2. radionica za predstavljanje Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) Grada Preloga i 1. sastanak projektne fokus grupe.

Uz hrvatske projektne partnere, Međimursku energetsku agenciju d.o.o. i Grad Prelog, na radionici se sudjelovao i g. Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje koji kao vanjski stručnjak i izrađuje spomenuti dokument.

Prije samog predstavljanja izrađenog SECAP-a, sve prisutne je pozdravio g. Đuro Ujlaki, predsjednik gradskog vijeća Grada Preloga te napomenuo kako je izrada ovog dokumenta korak u pravom smjeru za daljnji energetski razvoj cijelog područja grada.

Nakon pozdravnog govora, g. Jeras je započeo s predstavljanjem provedenih analiza potrošnje energije u svim sektorima grada te je prikazao trend kretanja potrošnje energije od 2011. do 2019. godine. Uz promjenu potrošnje energije u svim sektorima, predstavljena je i analiza kretanja emisije stakleničkih plinova u navedenom razdoblju. Na temelju provedenih analiza, u dokumentu je definiran set od 40 relevantnih mjera koje bi se trebale implementirati u Gradu Prelogu, a kako bi se emisije CO2 do 2030. godine smanjile za 40% u odnosu na referentnu godinu.

U sklopu implementacije aktivnosti u ovom projektu, provedba jedne od identificiranih mjera u novoizrađenom SECAP-u će se sufinancirati u visini do 85% prihvatljivih troškova te će se u Gradu Prelogu osnovati i građanska energetska zadruga kao potpora kod planiranja i provedbe budućih investicija u energetski sektor grada.

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.