U Budimpešti održan sastanak projektnih partnera projekta ENES-CE

Od 24. do 25. listopada 2019. godine, u Budimpešti u prostorima organizacije Energiaklub, održan je prvi sastanak projektnih partnera projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe). Na sastanku su, uz partnere iz 5 zemalja središnje Europe (Italija, Slovenija, Njemačka, Poljska i Mađarska) aktivno sudjelovali i predstavnici dvaju hrvatskih projektnih partnera – Međimurske energetske agencije d.o.o. te Grada Preloga.

Tijekom dva dana sastanka predstavljene su aktivnosti koje su već odrađene u pojedinom radnom paketu te je tako predstavljen izrađeni dokument Metodologija za reviziju lokalnih energetskih planova u Središnjoj Europi. Na temelju ove Metodologije, projektni partneri napravili su analizu postojećih planova. Za Grad Prelog je tako analiziran Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Preloga (SEAP). Osim analize SEAP-a, za područje grada Preloga izradio se i dokument Procjena potrebe za osnivanje građanskih energetskih grupa na lokalnoj razini. Procjena je napravljena na temelju razgovora i obavljenih intervjua sa relevantnim dionicima iz javnog života Grada Preloga. Oba dokumenta izrađena za Grad Prelog, na sastanku je predstavila Maja Bratko, viša stručna suradnica u MENEA-i.

Kako bi se partneri bolje pripremili za nastavak aktivnosti izrađena je i analiza postojećih alata za pomoć kod energetskog planiranja te Metodologija za potporu građanima kod integriranog energetskog planiranja i financiranja.

Projekt ENES-CE odobren je za financiranje na trećem pozivu programa transnacionalne suradnje Središnja Europa te se provodi od travnja 2019. do ožujka 2022. godine. U projektu sudjeluje 10 partnerskih organizacija, a glavni cilj mu je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike.