Sve je bliže ostvarenje Projekta HES Kosinj – HE Senj 2

Svega nekoliko kilometara od mjesta gdje je prije 162 godine rođen čovjek bez kojeg se suvremena (elektro)energetika ne bi mogla zamisliti uskoro započinje jedan od najvažnijih energetskih projekata u suvremenoj Hrvatskoj. Radi se o Projektu Hidroenergetskog sustava Kosinj – HE Senj 2. Njime je, između ostaloga, predviđena izgradnja novih hidroenergetskih objekata i postrojenja ukupne snage 412 MW i očekivane proizvodnje 320 GWh električne energije godišnje. Uz to, time će se iskoristiti sav preostali hidroenergetski potencijal na slivovima Like i Gacke, omogućiti nova regulacijska snaga u hrvatskom elektroenergetskom sustavu i osigurati zadovoljavajuće količine pitke vode za vodoopskrbni sustav Hrvatskog primorja, podvelebitskog kraja i sjevernojadranskih otoka. Konačno, ostvarenjem tog projekta u potpunosti se izbjegava plavljenje naseljenih mjesta.

Nakon što je 14.5.2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu, završen je postupak procjene utjecaja zahvata HE Kosinj na okoliš i još se planira usklađivanje tehničke dokumentacije prema zahtjevima iz studije utjecaja na okoliš i posebnim uvjetima i podnošenje zahtjeva i ishođenje lokacijske dozvole. Od ostalih aktivnosti na projektu treba spomenuti usklađivanje prostorno-planske dokumentacije, novu geodetsku izmjeru i izradu dijela glavnih projekata (npr. za tunel i kanal Bakovac – Lika i ceste Kosinj most – Bakovac i Studenci – Sklope).Do ishođenja lokacijske dozvole još će trebati odgovoriti na pitanja prikupljena u postupku javne rasprave za HE Senj 2, prikupiti posebne uvjete od nadležnih javnopravnih tijela i uskladiti idejni projekt s posebnim uvjetima. Kada i to bude riješeno, do ishođenja građevinske dozvole još će trebati izraditi glavni projekt i njegovu reviziju, izvesti dio istražnih radova i riješiti imovinsko-pravni status zemljišta na području zahvata. U skladu s time, očekuje se da projekt bude završen za najviše šest godina od početka izgradnje, ističu stručnjaci HEP-a mr. sc. Vedran Jurić, dipl. ing., Milan Rališ, dipl. ing. i Tomislav Tomić, dipl. ing. u velikom prikazu projekta u novom broju časopisa EGE.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.