Program održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU za 2020. godinu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, stekla status potpomognutog područja.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u :

– unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture,
– razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za provedbu Programa je 80.000.000,00 kuna, od čega je 3.100.000,00 kn predviđeno za područje Međimurske županije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u:

➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave
➢ III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi:

– za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz IV. skupine 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz III. i IV. skupine, 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava na temelju Poziva, za projekte koji će se sufinancirati u 2020. godini.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Prihvatljivi troškovi su:

➢ Trošak izvođenja radova
➢ Trošak usluga nadzora gradnje
➢ Trošak PDV-a

Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2020. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2021. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2020. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. godine.

Tekst Javnog poziva i sva potrebna dokumentacija nalazi se OVDJE.