Paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Na 214. sjednici Vlade donesen je Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Glavni cilj im je očuvanje radnih mjesta i isplate plaća. Same mjere usklađene su s gospodarskim udruženjima i sindikatima, kao i sa zajedničkim europskim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta od koronavirusa. Kako je istaknuto na samoj sjednici, ovaj prvi set mjera horizontalnog je karaktera i odnosi se na one koji već osjećaju ili će tek osjetiti posljedice epidemije. To podrazumijeva odgodu plaćanja javnih davanja, konkretno odgodu plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit te doprinosa na plaće u razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produženja na još tri, a nakon toga omogućuje se obročna otplata duga na 24 mjeseca.

PREGLED MJERA

Ministarstvo gospodarstva

Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

Mogućnost interventnog otkupa viškova u:

 1. stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i skladištenje),
 2. ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i sl.),
 3. voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).

Interventna nabava

 1. dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
 2. ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha.

Nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju njenog nedostatka, a u skladu sa zahtjevom Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

ESIF zajmovi za obrtna sredstva (114 milijuna kuna):

 1. Poček 12 mjeseci, potpora od 1.000 do 25.000 EUR, kamata od 0.5% – 0.75% – 1.00%
 2. O programu: https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/
 3. Kako do zajma: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/
 4. Popis dokumentacije: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/
 5. Prijava: https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login
 6. Ostale mjere: https://hamagbicro.hr/mjere-hamag-bicro-a-za-pomoc-mikro-malim-i-srednjim-poduzetnicima-uslijed-pandemije-uzrokovane-koronavirusom/

Ministarstvo financija

Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.

Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Porezna uprava

 1. Odgoda poreznih obveza i ostala javna davanja (doprinosi, članarine i slično)
 2. Obročna otplata odgođenih obveza
 3. Više informacija o mjerama i kriterijima: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx
 4. Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti: https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja.pdf?csf=1&e=3dAzH5

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.

Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.

Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.

Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.

Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Poslovne banke – mjere podrške

Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave  izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.

Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.

Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.


Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom: http://mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/.
 2. Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 3. Produženje trajanja mjere stalni sezonac.
 4. Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.
 5. Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 6. Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.
 7. Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.
 8. Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

 1. Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1.000,00-25.000,00 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata  na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
 2. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
 3. Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura)  koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
 4. Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
 5. Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.
 6. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Ministarstvo poljoprivrede

 1. Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 2. Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora).
 3. Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 4. Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture.
 5. Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 6. Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 7. Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.
 8. Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 9. Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.
 10. Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
 11. Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.

Ministarstvo turizma

 1. Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.
 2. Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).
 3. Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.
 4. Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.
 5. Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 1. Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.
 2. Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.
 3. Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).
 4. Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 5. Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.
 6. Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.
 7. Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.
 8. Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.
 9. Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Ministarstvo kulture

 1. Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.
 2. Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.
 3. Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.
 4. Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.
 5. Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.
 6. Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.

Izvor: Vlada RH


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,  HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.