Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je početkom prosinca ove godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”. Cilj Poziva je potaknuti poduzeća na investiranje u izgradnju postrojenja za kompostiranje i izgradnju bioplinskih postrojenja, a na taj način se ujedno jedinicama lokalne samouprave i ostalim proizvođačima biootpada otvara mogućnost okolišno prihvatljivijeg zbrinjavanja biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 250.000.000 HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu poziva je 1.000.000 kuna, a najviša dopuštena vrijednost je 50.000.000 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje  ili veliko poduzeće,  registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Sredstva u okviru ovog poziva dodjeljivat će se sukladno Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, a prema pravilima za dodjelu državnih potpora za zaštitu okoliša na koje se odnose posebne odredbe Odjeljka 7. Uredbe 651/2014  i odredbe Uredbe 2017/1084 i to kao potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu biootpada na koje se odnosi članak 47. Uredbe 651/2014, te kao potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije na koje se odnosi članak 41. Uredbe 651/2014. Intenzitet potpore ovisi o kategoriji postrojenja i veličini poduzeća, a kreće se u rasponu od 45% do 85%.

Rok za prijavu potencijalnih prijavitelja na poziv je 1. listopada 2020. godine.

Ovaj Poziv izravno doprinosi provedbi ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), konkretno Cilja 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom“, odnosno Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada, kojeg je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu, te Mjere 1.3.3. Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

Više informacija o pozivu možete naći na Internet stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Preuzeto s Internet stranice Ministarstva zaštite okoliša i energetike.