Održana inofrmativna radionica o energetskoj učinkovitosti i nZEB standardu gradnje

U petak, 23. ožujka 2018. godine u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje održana je informativna radionica o energetskoj učinkovitosti i nZEB standardu gradnje za vlasnike javnih zgrada. Radionicu koja je dio projekta New concept training for energy efficiency – EN-EFF financiranog iz Interreg Va Hungary Croatia CBC Programme organiziral je a Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a provela Međimurska energetska agencija d.o.o.

Cilj projekta je doprinijeti usvajanju novih znanja na području gradnje i arhitekture sukladno načelima izgradnje zgrada gotovo nulte energije – nZEB (Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada – preinaka). Navedena direktiva predstavlja polazište za definiranje zgrada gotovo nulte energije te su prema toj direktivi zgrade od ključne važnosti za  provedbu politike energetske učinkovitosti EU-a jer na njih otpada gotovo 40% ukupne potrošnje energije.

Koncept zgrade gotovo nulte energije više nije koncept daleke budućnosti, već realno rješenje za doprinos arhitekture smanjenju CO2 emisija, potrošnje energije i ukupnih troškova tijekom životnog vijeka zgrade. Projektiranje i gradnja novih, kao i energetska obnova postojećih zgrada na gotovo nula energetski standard zakonska je obveza od 2018. za javni sektor, a od 2020. godine za sve novogradnje i rekonstrukcije.