Objavljena Mrežna pravila prijenosnog sustava

Mrežna pravila prijenosnog sustava (NN 67/2017) su osnovni podzakonski i tehnički propis kojim se uređuje sve vezano uz pogon elektroprijenosnog sustava. Donio ih je Hrvatski operator prijenosnog sustava na osnovi Zakona o tržištu električne energije (NN 22/201395/2015 i 102/2015) uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ona se primjenjuju na sve korisnike prijenosnog sustava i njima se, između ostaloga, propisuju tehnički i drugi uvjeti za priključenje korisnika na prijenosnu mrežu, za sigurno preuzimanje električne energije od proizvođača i iz drugih elektroenergetskih sustava te siguran pogon prijenosne mreže radi pouzdane opskrbe krajnjih kupaca električnom energijom propisane kvalitete, za pristup prijenosnoj mreži i njezino korištenje i održavanje. Isto tako, propisane su i obveze korisnika prijenosne mreže u tehničkom pogledu, planiranje pogona i upravljanje prijenosnim sustavom, postupci pri pogonu EES-a u normalnom pogonu prijenosne mreže i u slučaju više sile, poremećenog i izvanrednog pogona i drugih izvanrednih okolnosti. Konačno, njima su propisane i obveze HOPS-a za utvrđivanje standardnih tehničkih rješenja za prijenosnu mrežu i priključke, uključujući obračunska mjerna mjesta korisnika mreže.

Za tumačenje Pravila nadležan je HOPS koji također prati njihovu primjenu i priprema prijedlog njihovih izmjena i dopuna, a u slučaju kriznog stanja ili okolnosti predviđenih Zakonom o energiji (NN 120/201214/201495/2015 i 102/2015), uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, može djelomično ili u cijelosti privremeno suspendirati ih. Danom njihovog stupanja na snagu (osam dana od objave u ‘Narodnim novinama’, tj. 20.7.2017. godine) prestaju važiti Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/2006) u dijelu odredbi koji se odnosi na prijenosnu mrežu i odredbi kojima se utvrđuje postupanje operatora prijenosnog sustava. Konačno, korisnici elektroprijenosne mreže dužni su svoje akte uskladiti s odredbama Mrežnih pravila u roku šest mjeseci od njihovog stupanja na snagu