Obavijest o rezultatima natječaja za izbor direktora Društva Međimurska energetska agencija d.o.o.

Na raspisan natječaj za izbor direktora društva Međimurska energetska agencija d.o.o. pristigla je jedna prijava.

Otvaranje prijava i razgovor s prijavljenim kandidatom odvijao se 23. rujna 2020. u nadležnosti stručnog Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor direktora društva Međimurska energetska agencija d.o.o..

Zaprimljena prijava od strane Alena Višnjića zadovoljavala je sve uvjete raspisanog natječaja te je donesena odluka od strane stručnog Povjerenstva da se za direktora društva Međimurska energetska agencija d.o.o. imenuje Alen Višnjić, dosadašnji direktor Društva.

Mandat imenovanom članu Uprave Društva – direktoru, počinje teći 1. listopada 2020. godine i traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog odabira.