Novi Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

‘Narodnim novinama’ je 23.7.2014. objavljen novi Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014), koji stupa na snagu 1.9.2014. godine, kada ujedno prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010 i 50/2011). Spomenuti Pravilnik donijelo je Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 20. Zakona o energiji (NN 120/2012 i 14/2014) i njime se propisuju:
• profesionalni nazivi za poslove upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima i radni zadaci na tim poslovima
• potrebna stručna sprema, radno iskustvo u struci i drugi uvjeti potrebni za obavljanje poslova i radnih zadataka
• potrebno stručno osposobljavanje i provjera znanja radnika
• sastav i rad ispitne komisije
• uvjeti priznavanja inozemnih uvjerenja o osposobljenosti.
Kako se ističe, cilj donošenja novog Pravilnika je zadovoljavanje uvjeta za sigurnost, kvalitetu opskrbe i korištenje energije te sigurno i učinkovito obavljanje poslova upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, kako bi se ostvario njihov ispravan i učinkovit rad te sigurnost energetskih pogona.
Dakle, u skladu s odredbama Pravilnika, poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima mogu samostalno obavljati samo radnici nakon stručnog osposobljavanja i položenog Stručnog ispita. Uz to, za upravljanje i rukovanje energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima koji ne trebaju stalnu posadu također je potrebno položiti stručni ispit prema Pravilniku. No, radnici koji upravljaju i rukuju energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, za koje Pravilnikom nije propisana stručna osposobljenost i provjera znanja, mogu obavljati te poslove i radne zadatke nakon što prouče tehničke upute proizvođača opreme za pravilan i siguran pogon, tehničke propise i upute za učinkovito korištenje energije te nakon obavljene interne provjere znanja (interni ispit), koju potvrđuje proizvođač ili trgovac svojom izjavom. Pri tome se pokusni rad ili probni pogon ne smatraju poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima nego dijelom izgradnje, ispitivanja i dokazivanja ugovornih obveza i vodi ga ugovorni izvođač radova pa za radove tijekom probnog pogona izvođač ne mora imati položen stručni ispit. Uz to, ni poslovi održavanja se ne smatraju upravljanjem i rukovanjem energetskim postrojenjima i uređajima pa za njih također ne treba imati položen stručni ispit. Inače, to su postupci pregleda, popravka ili poboljšavanja energetskih postrojenja i uređaja kojima se uklanja kvar, poboljšava postojeće stanje ili samo produljuje radni vijek.

Tekst preuzet s portala energetika-net.com.