MENEA u sklopu projekta EE SUN financira provedbu energetskih pregleda i izradu energetskh certifikata za šest višestambenih zgrada

U prostorima Međimurske energetske agencije d.o.o. u srijedu 10. listopada 2018. godine potpisan je ugovor s tvrtkom MODERNA d.o.o. koja će provesti energetske preglede i izraditi energetske certifikate za šest višestambenih zgrada na području grada Čakovca u sklopu provedbe projekta EE SUN. Energetski pregledi za navedene zgrade provodit će se tijekom mjeseca listopada i studenog 2018. godine.

Kako bi provedba energetskih pregleda tekla prema planiranom rasporedu i u zadanim rokovima također su potpisani sporazumi s direktorom iz GP Stanorada d.o.o., gosp. Mađarićem i direktorom iz Eurolanda d.o.o., gosp. Slavičekom te s predstavnicima stanara za odabrane zgrade. Potpisom navedenih sporazuma upravitelji zgrada i predstavnici stanara su se obvezali da će odabranoj tvrtci dostaviti svu dostupnu tehničku dokumentaciju koju posjeduju o odabranim zgradama i osigurati nesmetan obilazak zajedničkih prostora i stanova svih stanara, odnosno suvlasnika za potrebe provedbe energetskog pregleda.

Osnovna svrha provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata je definiranje mjera za energetsku obnovu višestambenih zgrada po principu najbolje vrijednosti za novac kao i mogućnosti financiranja iste. Na taj način će se ukazati vlasnicima višestambenih zgrada na pozitivne učinke energetske obnove što će ih u budućnosti potaknuti i ohrabriti  na samu energetsku obnovu.

Podsjećamo, projekt EE SUN provodi se od rujna prošle godine te će trajati do 31. prosinca ove godine. Projekt se provodi u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. i usmjeren je na povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada na prekograničnom području.