Donesen Zakon o energetskoj učinkovitosti

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 17.10.2014. donio Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014) kojim se uređuje područje učinkovitog korištenja energije, donošenja planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje. Zakonom se uređuju i mjere i obveze energetske učinkovitosti, obveze regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog i distribucijskog sustava energetske učinkovitosti te tržišta energije u vezi s prijenosom, odnosno transportom i distribucijom energije, obveze distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode, a posebice djelatnost energetske usluge, utvrđivanje ušteda na energiji te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti. Uz to, njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti.

Pri tome je njegova svrha ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja koji uključuju smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Hrvatske u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim područjima potrošnje energije.

Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama, a objavljen je 29.10.2014. godine. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008, 55/2012, 101/2013 i 14/2014).

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.